Ubytovací stipendium (US)
 • nárok na přiznání při současném splnění 2 podmínek:

  1) studijní, tj. student studuje po standardní dobu studia v prezenční formě všech typů studia, pokud ve studijním programu daného typu dosud nezískal vysokoškolský diplom;

  2) bydliště, tj. trvalé bydliště studenta se nachází mimo okres České Budějovice

 • sběr žádostí pro nově nastupující studenty se provádí prostřednictvím portálu STAGu výhradně elektronickou cestou po přidělení osobního čísla v měsíci říjnu příšlušného akademického roku (portál STAGu - část "Moje údaje"- dole; ALE POZOR: student si nejprve musí vyplnit bankovní účet, rovněž v části "Moje údaje" - Bankovní účet; pokud tato položka není vyplněna, nejde mu provést podání žádosti)
 • žádá se pouze jedenkrát (tato žádost má platnost po celé studium, pokud není přerušeno) 
 • 1. výplatní termín pro nově nastupující studenty do 1. ročníku bude v prosinci 2018 a bude společným výplatním termínem za 3. a 4. kvartál roku 2018, tento termín bude stanoven písemně rozhodnutím rektora v prosinci 2018
 • další informace včetně výplatních termínů v roce 2018 - viz Opatření rektora R 377
 • Poznámka pro studenty navazujících studijních oborů: Student, který plynule pokračuje z bakalářského studia do navazujícího studia, nemusí znovu o přiznání US žádat. STAG tento převod žádosti provádí automaticky. Pokud by student pokračoval v navazujícím studiu po roční přestávce, měl by znovu o přiznání US požádat, ale nastavení systému na JU je i v tomto případě automatické, tj. tomuto studentovi se pak objevuje hlášení: "Systém Vám dle pravidel školy přidělil tento stav (na základě podkladů z Matriky studentů): Čeká se na ověření Matrikou studentů SIMS. Případné rozpory řešte dle pokynů fakulty/univerzity."
 
US
za období
výplatní termín
do

rozhodnutí děkana
ke stažení 

US
vyplaceno dne
leden - březen 25. května 2018 ZDE  
duben - červen 16. července 2018 ZDE  
červenec - září do 15. října 2018 ZDE  
říjen - prosinec termín bude stanoven
v prosinci 2018 
(opatřením rektora)
ZDE  

 

Sociální stipendium (SS)
 • nárok při současném splnění 3 podmínek:
 1. věková = věk do 26 let
 2. studijní = studium ve standardní době studia
 3. sociální = příslušným kontaktním místem mu bylo vystaveno potvrzení o nároku na pobírání sociálního stipendia
 • žádost se podává výhradně písemnou cestou vyplněním formuláře a odevzdáním referentce pro stipendia, p. Mgr. Hosnedlové (kancelář FF 00 042) - termín pro podání žádosti o SS není omezen, žádost se může podat kdykoliv, kdy daná situace nastane 
 • nárok na dávku = 10 měsíců v kalendářním roce 
 • částka 2750,- Kč/měsíc
 • výplata SS se provádí po kvartálech (1., 2., 3.+4.) bezhotovostním převodem na účet studenta
 • výplatní termíny v roce 2018:
  leden - březen: 21. dubna 2018
  duben - červen: 9. července 2018
  září - prosinec: 15. prosince 2018
 

 

Prospěchové stipendium (PS)
 • podmínky pro přiznání prospěchového stipendia stanoví děkan formou písemného opatření vždy na počátku akademického roku a toto opatření zveřejní na úřední desce fakulty
 • PS může být přiznáno jen studentům, kteří v uplynulém akademickém roce splnili předměty o celkovém objemu alespoň 60 kreditů a dosáhli vážený průměr nejvýše 1,60 (viz odst. 1 čl. 3 Stipendijního řádu JU)
 • studentům lze přiznat stipendium jen na standardní dobu studia (viz odst. 2 čl. 3 Stipendijního řádu JU)
 • aktuální opatření děkana na AR 2017/18 najdete zde
 
Ostatní stipendia jsou vymezena čl. 2 Stipendijního řádu JU.