• řídí se článkem 27 Studijního a zkušebního řádu JU
 • odst. (2): Student může konat poslední část státní závěrečné zkoušky, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané studijním programem alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia a vypracoval a řádně odevzdal kvalifikační práci, je-li studijním programem předepsána.
 • odst. (5): Student, který v daném akademickém roce splnil všechny podmínky pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky, musí tuto složit nejpozději v následujícím akademickém roce a současně v rámci maximální doby studia stanovené podle čl. 7 odst. 2. Nesplnění této podmínky je důvodem k ukon­čení studia pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle § 56 odst. 1 písm. b) zá­kona. 
 • odst. (6): Dostavením se ke státní závěrečné zkoušce student prohlašuje, že je schopen zkoušku absolvovat. Odstoupí-li student od zkoušky po jejím začátku, poruší-li závažným způ­sobem pravidla zkoušky nebo nedostaví-li se bez řádné omluvy ke zkoušce v termínu, na který se přihlásil, je klasifikován známkou „nevyhověl/-a” (4). O hodnocení výkonu studenta v ostat­ních případech rozhodne zkušební komise.
 • odst. (9): Státní závěrečnou zkoušku nebo její část, za předpokladu, že se člení na části, lze v případě neúspěchu jednou opakovat při splnění podmínek uvedených v odstavci 5.
 • Student/ka má právo se od SZZ, resp. obhajoby kvalifikační práce odhlásit nejpozději 24 hodin před jejím začátkem. Odhlášení se děje na základě písemné žádosti opatřené vlastnoručním podpisem (nikoliv e-mailu), tato žádost je zpoplatněna částkou 60,- Kč.
 • informace k souvisejícímu tématu zadávání, odevzdávání a obhajob kvalifkačních prací najdete zde
 

Praktická poznámka:

Pokud student/ka uvažuje o přihlášení k zimnímu termínu SZZ, nebo její části, je jeho/její povinností uzavřít v zimním semestru daného akademického roku všechny předměty studijního plánu tak, aby splnil podmínky pro konání SZZ, resp. její část.

Zde je důležité pamatovat na to, že předměty zakončené zápočtem a předzkouškovým zápočtem musí být zapsané v zimním semestru, pouze předměty zakončené zkouškou – v souladu s odst. 2 čl. 14 SZŘ JU – mohou být po dohodě se zkoušejícím skládány po celý akademický rok.

Zkoušející může klasifikaci zkoušky za letní semestr udělit již v semestru zimním, splnění zápočtu za zimní semestr však pouze v semestru zimním, splnění zápočtu za letní semestr pouze v semestru letním, přičemž tato omezení se vztahují i k zápočtu před zkouškou, jak je uvedeno výše.

 

Doporučení:

Před podáním přihlášky k SZZ, resp. před odevzdáním výkazu o studiu ke kontrole si student/ka může prostřednictvím portálu STAGu zkontrolovat, zda má splněné všechny povinné, resp. povinně volitelné a výběrové předměty v předepsané skladbě. K tomu slouží podmenu ZBÝVAJÍCÍ POVINNOSTI v části MOJE STUDIUM.

 
 
Před odevzdáním kvalifikační práce na ústav k obhajobě je povinností studeta/studentky tuto práci vložit do databáze STAG, viz Opatření děkana FF JU č. 12/2018 ze dne 11.10.2018 (odst. 8).

 

ZIMNÍ TERMÍN
 • netýká se UAG a UAN
 • přihlášky jsou k dispozici od 7. 11. 2018
mezní termín pro podání přihlášky k SZZ, resp. obhajobě kvalifikační práce 7. 12. 2018
mezní termín pro odevzdání (registraci) kvalifikační práce na ústav, na němž byla zadána 10. 12. 2018
mezní termín pro odevzdání výkazu o studiu na studijní oddělení FF JU 11. 1. 2019
termín konání SZZ 28. 1. - 1. 2. 2019
přihláška ke stažení bc.
mgr.
přihláška k odeslání on-line bc.
mgr.
harmonogram SZZ ke stažení zde
 

LETNÍ TERMÍN

 • přihlášky budou k dispozici od 11. 3. 2019
mezní termín pro podání přihlášky k SZZ, resp. obhajobě kvalifikační práce 12. 4. 2019
mezní termín pro odevzdání (registraci) kvalifikační práce na ústav, na němž byla zadána 10. 5. 2019
mezní termín pro odevzdání výkazu o studiu na studijní oddělení FF JU 24. 5. 2019
termín konání SZZ 10. 6. - 21. 6. 2019
přihláška ke stažení  bc.
mgr.
přihláška k odeslání on-line  bc.
mgr.
harmonogram SZZ ke stažení zde
 

PODZIMNÍ TERMÍN

 • přihlášky budou k dispozici od 20. 5. 2019
 • netýká se UAG a UAR
 • URO - pouze obhajoby kvalifikačních prací
mezní termín pro podání přihlášky k SZZ, resp. obhajobě kvalifikační práce 21. 6. 2019
mezní termín pro odevzdání (registraci) kvalifikační práce na ústav, na němž byla zadána 31. 7. 2019
mezní termín pro odevzdání výkazu o studiu na studijní oddělení FF JU 28. 6. 2019
termín konání SZZ 26. 8. - 30. 8. 2019
přihláška ke stažení  bc.
mgr.
přihláška k odeslání on-line  bc.
mgr.
harmonogram SZZ ke stažení zde