• řídí se článkem 30 Studijního a zkušebního řádu JU
  • odst. (2): Student může konat státní závěrečnou zkoušku, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané studijním programem alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia a vypracoval a v určeném termínu odevzdal diplomovou práci, případně bakalářskou práci, jestliže byla předepsána.
  • odst. (3): Student, který v daném akademickém roce splnil všechny podmínky pro konání státní závěrečné zkoušky, musí tuto složit nejpozději v následujícím akademickém roce.
  • odst. (6): Státní závěrečnou zkoušku, popřípadě její části, lze v případě neúspěchu jednou opakovat při splnění podmínek uvedených v odst. 3.
  • Student/ka má právo se od SZZ, resp. obhajoby kvalifikační práce odhlásit nejpozději 24 hodin před jejím začátkem. Odhlášení se děje na základě písemné žádosti opatřené vlastnoručním podpisem (nikoliv e-mailu), tato žádost je zpoplatněna částkou 60,- Kč.
  • informace k souvisejícímu tématu zadávání, odevzdávání a obhajob kvalifkačních prací najdete zde
 

Praktická poznámka:

Pokud student/ka uvažuje o přihlášení k zimnímu termínu SZZ, nebo její části, je jeho/její povinností uzavřít v zimním semestru daného akademického roku všechny předměty studijního plánu tak, aby splnil podmínky pro konání SZZ, resp. její část.

Zde je důležité pamatovat na to, že předměty zakončené zápočtem a předzkouškovým zápočtem musí být zapsané v zimním semestru, pouze předměty zakončené zkouškou – v souladu s odst. 4 čl. 12 SZŘ JU – mohou být po dohodě se zkoušejícím skládány po celý akademický rok.

Zkoušející může klasifikaci zkoušky za letní semestr udělit již v semestru zimním, splnění zápočtu za zimní semestr však pouze v semestru zimním, splnění zápočtu za letní semestr pouze v semestru letním, přičemž tato omezení se vztahují i k zápočtu před zkouškou, jak je uvedeno výše.

 

Doporučení:

Před podáním přihlášky k SZZ, resp. před odevzdáním výkazu o studiu ke kontrole si student/ka může prostřednictvím portálu STAGu zkontrolovat, zda má splněné všechny povinné, resp. povinně volitelné a výběrové předměty v předepsané skladbě. K tomu slouží podmenu ZBÝVAJÍCÍ POVINNOSTI v části MOJE STUDIUM.

 
Ukončení studia ve vztahu k platbám zdravotního pojištění - informace čerpané z informačního materiálu pojišťovny 207
 
Základní informace k jednotlivým termínům na ústavech FF JU najdete ZDE
Před odevzdáním kvalifikační práce na ústav k obhajobě je povinností studeta/studentky tuto práci vložit do databáze STAG, viz Opatření děkana FF JU č. 7/2010 ze dne 14.06.2010 (odst. 7).

 

ZIMNÍ TERMÍN
  • netýká se UAG, UAN a UEU
  • přihlášky jsou k dispozici od 31. 10. 2016
mezní termín pro podání přihlášky k SZZ, resp. obhajobě kvalifikační práce 25. 11. 2016
mezní termín pro odevzdání (registraci) kvalifikační práce na ústav, na němž byla zadána 12. 12. 2016
mezní termín pro odevzdání výkazu o studiu na studijní oddělení FF JU 6. 1. 2017
termín konání SZZ 23. 1. - 27. 1. 2017
přihláška ke stažení bc.
mgr.
přihláška k odeslání on-line bc.
mgr.
harmonogram SZZ ke stažení zde
 
LETNÍ TERMÍN
mezní termín pro podání přihlášky k SZZ, resp. obhajobě kvalifikační práce 14. 4. 2017
mezní termín pro odevzdání (registraci) kvalifikační práce na ústav, na němž byla zadána 9. 5. 2017
mezní termín pro odevzdání výkazu o studiu na studijní oddělení FF JU 26. 5. 2017
termín konání SZZ 12. 6. - 23. 6. 2017
přihláška ke stažení (od 6. 3. 2017) bc.
mgr.
přihláška k odeslání on-line (od 6. 3. 2017) bc.
mgr.
harmonogram SZZ ke stažení zde
 
PODZIMNÍ TERMÍN
  • netýká se UAG
  • UAR, URO - pouze obhajoby kvalifikačních prací
  • UEU - pouze SZZ
mezní termín pro podání přihlášky k SZZ, resp. obhajobě kvalifikační práce 9. 6. 2017
mezní termín pro odevzdání (registraci) kvalifikační práce na ústav, na němž byla zadána 28. 7. 2017
mezní termín pro odevzdání výkazu o studiu na studijní oddělení FF JU 30. 6. 2017
termín konání SZZ 4. 9. - 8. 9. 2017
přihláška ke stažení (od 15. 5. 2017) bc.
mgr.
přihláška k odeslání on-line (od 15. 5. 2017) bc.
mgr.
harmonogram SZZ ke stažení zde