Španělský jazyk

Jak se stát studentem?

Přijímací řízení

Uchazeč musí mít ukončené bakalářské studium na vysokých školách v České republice nebo případně na srovnatelných vysokých školách zahraničních v oboru Španělský jazyk (nebo příbuzný obor).

 Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního oboru Španělský jazyk (jednooborové) spočívá v ústním pohovoru, během něhož uchazeč/ka prokáže praktické znalosti španělského jazyka a orientaci ve španělské jazykovědě.

Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí, kterou jmenuje děkan Filozofické fakulty JU.

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0-100 bodů. Ke studiu výše zmíněného oboru může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů.

 

Hodnocení:

  • praktická znalost španělského jazyka = max. 40 bodů
  • orientace ve španělské jazykovědě = max. 60 bodů

Co tento obor nabízí?

 

- Praktickou znalost španělského jazyka na úrovni C2

- Možnost zvolit mezi literárněvědnou průpravou nebo užší profilací v oblasti lingvistiky odborného jazyka právně-administrativního.

- Pokročilou schopnost teoreticky uvažovat o jazyce

- Dobrou orientaci v relevantních lingvistických teoriích 20. a 21. století

- Teoretické i praktické seznámení s moderními metodami korpusové lingvistiky a jejich využitím pro jazykovědnou teorii i pro jazykovou praxi

 

- Možnost strávit část studia v zahraničí – seznam partnerských univerzit

- Obor nabízí možnost získání dvojího diplomu 
      (Universidad de Salamanca)

Garantující pracoviště Ústav romanistiky FF JU v ČB