Název oboru

Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (jednooborové studium)

Typ oboru

Bakalářský

Doba studia

3 roky

Forma studia

Prezenční

Titul

Bc.

Charakteristika oboru

Centrální složkou předkládaného oboru jsou předměty filologické. Hlavní zastoupení mají disciplíny jazykovědné teorie a praxe, v předmětové skladbě jsou doplňkově i disciplíny kulturně-historické. Filologická složka je doplněna dvěma prakticky zaměřenými specializacemi – právní a ekonomickou. Obě specializace sestávají ze základního teoretického uvedení do oboru, na které navazují semináře příslušného odborného jazyka. Odborná španělská terminologie, se kterou se studenti v těchto seminářích seznamují, je tak podložena teoretickými znalostmi oboru.

Vzhledem k jazykovým kompetencím současné generace uchazečů o studium jakož i k potřebám současného trhu práce jsou součástí oboru i kurzy anglického jazyka (od úrovně B1), a to jak obecné, tak i z oblasti odborné (obchodní a právní angličtina). Studenti si dále budou moci vybrat třetí cizí jazyk (od úrovně začátečníků).

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod bude ovládat španělský jazyk minimálně na úrovni C1. Osvojí si i základní kompetence překladatelské. 

Cílovou úrovní znalosti anglického jazyka je úroveň B2. Kromě kurzů obecné angličtiny se absolventovi dostane vzdělání i v oblasti angličtiny obchodní. Třetí cizí jazyk, který si musí student povinně vybrat z nabídky (italština, němčina, ruština, španělština), je vyučován od úrovně začátečníků, přičemž cílovou úrovní je A2 SERR.

Absolvent dále získá základní teoretickou průpravu v oblasti práva a ekonomie. Obě disciplíny jsou doplněny semináři odborné španělštiny, v nichž si absolvent osvojí příslušnou terminologii a další specifika právního a ekonomického jazyka.

Absolventi se uplatní na pozicích asistenta, samostatného referenta či na nižších a středních řídících pozicích v soukromém sektoru i ve státní správě. Díky mezioborovému propojení filologických a právních znalostí najdou uplatnění v institucích, které zajišťují kontakt s orgány Evropské unie, případně zprostředkovávají přeshraniční spolupráci s partnerskými euroregiony. Budou rovněž moci pokračovat v navazujícím magisterském studiu zaměřeném na synchronní zkoumání odborného jazyka.

Garantující pracoviště

Ústav romanistiky FF JU

Studijní plán

Ke stažení ZDE

Přijímací řízení

Informace ZDE