Název oboru

Španělský jazyk (jednooborové studium)

Typ oboru

Navazující magisterský

Doba studia

2 roky

Forma studia

Prezenční

Titul

Mgr.

Charakteristika oboru

Pojetí navazujícího magisterského jednooborového studia Španělský jazyk vychází ze specifik portfolia bakalářských romanistických oborů FF JU, které se vyznačují zaměřením na odborný administrativně-právní jazyk. Tato specializační složka je zastoupena jak u tradičně koncipovaných bakalářských filologických oborů (Španělský jazyk a literatura), kde doplňuje stěžejní složku literárně-jazykovědnou, tak zejména u tzv. aplikovaných oborů (Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod), v nichž tvoří druhý hlavní pilíř oboru (vedle modulu jazykovědného). Navazující magisterský obor Španělský jazyk je koncipován tak, aby absolventům výše uvedených oborů umožnil pokračovat ve studiu a získat tak znalosti a kompetence odpovídající nárokům magisterského filologického studia. Podle zvolené specializace pak absolvent získá důkladnou literárněvědnou průpravu nebo se bude úžeji profilovat v oblasti lingvistiky odborného jazyka právně-administrativního.

Profil absolventa

Cílem oboru je poskytnout absolventovi ucelené jazykovědné znalosti v oblasti španělské filologie. V oblasti prakticky jazykové a komunikativní získá absolvent dovednosti odpovídajících úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce.

Podle zvolené specializace pak absolvent získá důkladnou literárněvědnou průpravu nebo se bude úžeji profilovat v oblasti lingvistiky odborného jazyka právně-administrativního. Prohloubí si rovněž své dovednosti v oblasti překladatelství.

V rámci literární specializace si absolventi prohloubí své znalosti především pokud jde o starší vývojové fáze španělské literatury, hispanoamerickou literaturu a dějiny překladu.

Díky své pokročilé jazykové, kulturní a komunikační průpravě absolvent najde uplatnění všude tam, kde zaměstnavatel z veřejného či soukromého sektoru požaduje vysokou úroveň jazykových znalostí, interkulturních kompetencí a samostatného, kritického a tvůrčího myšlení: překladatel, redaktor, pracovník sekcí zajišťujících styk se španělsky mluvícím prostředím, public relations apod. Důkladnější jazykovědná či literárněvědná teoretická průprava pak vytváří předpoklady pro pokračování ve studiu v doktorských programech.

Garantující pracoviště

Ústav romanistiky FF JU

Studijní plán

Ke stažení ZDE

Dvojí diplom Absolvent oboru může získat tzv. double degree

Přijímací řízení

Informace ZDE