Název oboru

Románské jazyky

Typ oboru

doktorský

Doba studia

3 roky

Forma studia

Prezenční i kombinovaná

Titul

Ph.D.

Charakteristika oboru

Doktorský studijní obor Románské jazyky je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oboru. Studium v doktorském oboru probíhá pod vedením školitele podle individuálního studijního plánu studenta, a to ve formě prezenční nebo kombinované.

Studijní obor je založen na vědecko-výzkumné činnosti kmenových pracovníků Ústavu romanistiky FF JU, která pokrývá jak synchronní tak diachronní aspekty románské jazykovědy. V některých svých užších specializacích pak zahrnuje i studium odborného jazyka, kontrastivní analýzu románských jazyků ve vztahu k češtině a korpusovou lingvistiku.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního oboru Románské jazyky bude připraven pro samostatnou vědeckou činnost. Bude schopen poučeně analyzovat jazyk z hlediska synchronního i diachronního, získá znalosti v oblasti syntaxe, sémantiky a pragmatiky románských jazyků, textové lingvistiky i analýzy diskurzu. Dokáže se orientovat v metodologii jazykovědného výzkumu, bude schopen kriticky analyzovat a hodnotit moderní jazykovědné teorie, přičemž prokáže schopnost tyto teorie tvůrčím způsobem rozvíjet či inovovat.  Doktorská disertační práce, jejíž obhajobou je studium zakončeno, je tak chápána jako relevantní monografický příspěvek k aktuální vědecké problematice oboru.

Absolvent najde uplatnění především na vysokoškolských pracovištích a v jazykovědných výzkumných ústavech. Díky své pokročilé schopnosti vědecky analyzovat jazyk a diskurs se však uplatní i na pozicích jazykových specialistů ve sféře veřejné i soukromé (média, vydavatelství, jazykové expertízy a poradenství).   

Garantující pracoviště

Ústav romanistiky FF JU

Studijní plán

Ke stažení ZDE

Přijímací řízení

Informace ZDE