Opatření děkana č. 14/2013, jímž se vydává Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Studium v doktorském studijním oboru Románské jazyky předpokládá vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti francouzského, italského nebo španělského jazyka. Studium probíhá pod vedením školitele podle individuálního studijního plánu, a to ve formě prezenční nebo kombinované.

Doktorská disertační práce, jejíž obhajobou je studium zakončeno, má přinášet původní vědecké výsledky a je tak chápána jako relevantní monografický příspěvek k aktuální problematice oboru.

 

Požadavky na přijetí ke studiu

  • Absolutorium magisterského studia francouzského, italského nebo španělského jazyka, resp. oboru příbuzného
  • Absolvování přijímacího pohovoru, který sleduje zejména dva cíle:
    • ověřit faktografické a metodologické znalosti příslušného oboru a předpoklady uchazeče k samostatné vědecké práci; uchazeč mj. prokáže výsledky dosavadní odborné práce (diplomová práce, publikační činnost)
    • diskutovat uchazečovy představy o tématu doktorské práce na základě předem zpracovaného písemného projektu (přikládá se k přihlášce)

Před podáním přihlášky doporučujeme uchazečům konzultovat téma a zaměření dizertační práce s předpokládaným školitelem.

Podmínky pro přijetí ke studiu v AR 2017/2018 (+ přihláška k doktorskému studiu)

 

Studijní plán

Studium předpokládá složení zkoušek z následujících předmětů:

Obecná lingvistika

Románská lingvistika

Specializace

Metodologie lingvistického výzkumu

Doktorský seminář  I-V

Odborná a vědecká činnost I-V

Filozofie

Anglický jazyk (úroveň B2)

 

Podrobný studijní plán najdete na webu studijního oddělení FF JU v sekci studijní plány.

Podrobnou charakteristiku oborových studijních předmětů najdete ZDE.

 

Oborová rada

Interní členové

Doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D. (předseda)

Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.

Doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

Doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.

 

Externí členové

Prof. Guy Achard-Bayle (Université de Lorraine, Nancy-Metz, Francie)

Doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (FF UK Praha)

Doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. (FF UK Praha)

Prof. Colette Feuillard (Université Paris-Descartes, Francie)

Prof. PhDr. Sylva Hamplová, CSc. (FF UK Praha)

Doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc (FF MU Brno)

Prof. PhDr. Jana Králová, CSc. (FF UK Praha)

Prof. Savina Raynaud (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Itálie)

 

Doktorandské semináře

Akademický rok 2014/2015

 

Akademický rok 2013/2014

1) Pátek 14. března 2014 ve 14 hodin,  učebna S12

Program:

Michaela Vybíhalová: Modalita - možnosti teoretického uchopení
Alena Petříková: Aspekt z pohledu vybraných klíčových pojmů
Ondřej Pešek: Od pojmu k signifié - úvaha nad dílem F. Rastiera 
Pavel Štichauer: Ecův kognitivní typ a jádrový obsah
Jan Radimský: Mentální reprezentace - kapitola z kognitivní psychologie očima lingvistiky