Publikace je možno objednat na adrese:

Archeologický ústav FF JU
Branišovská 31a
370 05 České Budějovice
tel.: 387774898 (pí. J. Kryeziu)
e-mail: jkryeziu@ff.jcu.cz

Chvojka, J. - John, J. - Thomová, Z. a kol. 2016: Bošilecký poklad.

Monografie obsahuje shrnutí dosavadních poznatků o tzv. bošileckém pokladu. Jedná se o hromadný nález mincí z období třicetileté války, který byl objeven během archeologického výzkumu kostela v Bošilci roku 2013. Práce je založena na spolupráci týmu badatelů a badatelek z oblasti archeologie, historie, numismatiky a přírodních věd. Součástí knihy je rovněž katalog jednotlivých mincí, dokumentující složení oběživa v oblasti jižních Čech kolem poloviny třicátých let 17. století.

Cena: Kč 404,00 (s DPH)

smutna.jpg

Chvojka, O. a kol. 2011: Osídlení z doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních Čechách. Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 8.

Práce je výstupem z grantového projektu GA ČR 404/09/P125 s názvem „Struktura osídlení mikroregionu říčky Smutné v době bronzové", který byl v letech 2009 až 2011 řešen na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Cílem projektu bylo podchycení, zdokumentování a zhodnocení všech archeologických lokalit, spadajících do doby bronzové, tj. do epochy, vymezené v jižních Čechách přibližně léty 2000 – 800 BC.

Cena: Kč 153,00 (s DPH)


 cihlarstvi.jpg

Krajíc, R. 2008: Středověké cihlářství. Sezimovo Ústí - archeologie středověkého poddanského města 4.

Na příkladu archeologického výzkumu dvou středověkých cihlářských hutí v jihočeském Sezimově Ústí byl zpracován přehled o středověkém cihlářství v Evropě a na území České republiky. Samostatný blok představuje zpracování nemovitých a 30 000 movitých archeologických nálezů z cihelen v Sezimově Ústí. Závěrečná syntéza řeší rekonstrukci života a výrobu v ústeckých cihelnách včetně porovnání jejich produkce s dalšími evropskými středověkými hutěmi.

Cena: Kč 539,00(s DPH)


 pomezi.jpg

Chvojka, O. – Krajíc, R. (eds.) 2007: Archeologie na pomezí. Sborník příspěvků ze semináře, České Budějovice 8. 11. 2007. Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 4.

Publikace je výsledkem jednodenního semináře, kterého se zúčastnilo 80 odborníků z Čech a Horního Rakouska. Otištěné referáty přinášejí jak informace o aktuálním stavu poznání archeologie pravěku až novověku na území jižních Čech, tak jednotlivé metodologické příspěvky, např. z oblasti nedestruktivní archeologie.

Cena: Kč 150,00