Poplatek za studium podle § 58 odst. 3 zákona 111/1998 Sb.
 
Kontaktní osoba
Místnost
Telefon
E-mail
Mgr. Monika Hosnedlová FF 00 042 389 034 803 hosnedlova@ff.jcu.cz
 
účet JU 104 725 778/0300
variabilní symbol 9118411
specifický symbol bude vygenerován v příslušném rozhodnutí o poplatku (nebo s.s. může být rodné číslo studenta/studentky)
 
na AR částka za 6 měsíců dalšího studia rozhodnutí rektora č.
2015/2016 10 260,- Kč R 297 (ze dne 30. 1. 2015)
2016/2017 11 260,- Kč R 317 (ze dne 3. 2. 2016)
2017/2018 11 450,- Kč R 348 (ze dne 17. 2. 2017)
2018/2019 12 250,- Kč R 370 (ze dne 31. 1. 2018)
2019/2020 14320,- Kč R 394 (ze dne 12. 2. 2019)

 

  • Děkan vydává rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, rozhodnutí je odesláno doporučeně do vlastních rukou + doručenkou na kontaktní adresu uvedenou v IS STAG. Není-li kontaktní adresa vyplněna, rozhodnutí putuje na adresu trvalého pobytu dotčeného studenta. 
  • Od převzetí rozhodnutí o vyměření poplatku za studium plyne 30denní lhůta, během níž může dotčený student ke správnímu orgánu, které rozhodnutí vydal (tj. k děkanovi FF JU), podat odvolání proti tomuto rozhodnutí. 
  • Odvolání by mělo obsahovat důvody (a jejich doložení se rozumí téměř automaticky), které mohou správní orgán (tj. pana děkana) vést ke změně či zrušení napadeného rozhodnutí. Těmito důvody jsou zpravidla důvody sociální (student má přiznané sociální stipendium, fakulta jej vyplácí; student pečuje o dítě nebo osobu blízkou, v domácnosti nežije další pečující osoba - doloženo potvrzením vydaným orgánem státní sociální podpory), důvody zdravotní (doloženo potvrzením lékaře), či jejich kombinace (doložení viz výše). V případě, že student nestuduje celých 6 měsíců období, na něž je poplatek vyměřen, může požádat o snížení poplatku na alikvótní částku. 
  • Důvod, že student má v daném vyměřeném období již "skoro vše splněné/hotové" a "píše jen kvalifikační práci" či "čeká na možnost konání SZZ", není důvod hodný zřetele. 
  • V případě, že děkan odvolání vyhoví, informuje studenta doporučeným dopisem s doručenkou. V případě, že děkan odvolání nevyhoví, postupuje automaticky odvolání odvolacímu správnímu orgánu (tj. rektorovi JU). 
  • Poté, co rozhodnutí o výměru poplatku za studium nabylo právní moci, je závazné nejen pro studenta, ale i pro fakultu/univerzitu. Nelze proto dodatečně rozhodnutí jakkoliv měnit.