Název oboru

Pomocné vědy historické

Typ oboru

doktorský

Doba studia

3 roky

Forma studia

Prezenční i kombinovaná

Titul

Ph.D.

Charakteristika oboru

Doktorský studijní program směřuje k vědecké orientaci absolventa. Sestává přitom ze tří oblastí: v metodologické rovině se soustřeďuje na prohloubení obecně teoretických a metodologických základů oboru, získaných v předchozím studiu (s důrazem na dějiny pozdního středověku, raného novověku a novověku), v jazykové oblasti se zaměřuje na získání odpovídající úrovně jazykových znalostí, a obsahem kriticko-interpretační složky bude detailní zvládnutí příslušné odborné problematiky. Doktorand bude schopen publikovat dílčí závěry svého bádání, v závěrečné fázi studia se zaměří na textaci disertační práce, která bude mít charakter původní vědecké monografie. 

 

Profil absolventa

 

Absolvent oboru musí prokázat plné zvládnutí teoretických i metodologických východisek, zejména příslušné odborné problematiky, a vytvořit původní přínosné a hodnotné vědecké dílo, ať už se zaměří na zcela nové poznatky a problémy, nebo na nové originální řešení problémů již dříve zpracovaných.

 

Absolvent může najít uplatnění nejen v archivech, ale ve vědeckých institucích a na dalších odborných pracovištích, v rámci různých vědeckých projektů, při vydávání historických pramenů a publikací, ve vedoucích funkcích, apod.

 

Garantující pracoviště

Ústav archivnictví a PVH

Studijní plán

Ke stažení ZDE

Přijímací řízení

Informace ZDE