ČASOPIS PRO DĚJINY RANÉHO NOVOVĚKU

ISSN 1805-790X

Časopis Opera historica je součástí prestižní databáze vědeckých časopisů ERIH PLUS.

 

 

 

 

V říjnu 2016 vyšlo nové číslo časopisu

Opera historica 17, 2016, č. 1

 

Číslo je k dispozici u sekretářky Historického ústavu FF JU.

 

 

 

 

 

 

OBSAH

/VĚDECKÉ STUDIE/

Josef Hrdlička

Sňatek Zikmunda z Tiefenbachu a Kateřiny Meziříčské z Lomnice v kontextu sňatkových aliancí evangelické šlechty na předbělohorské Moravě

 

Marek Starý 

Nařízení českého zemského soudu ohledně usazování obyvatel vedlejších korunních zemí v Čechách z roku 1617    

(Příspěvek k normotvorné působnosti většího zemského soudu Království českého a k informačnímu potenciálu desk zemských)   

 

Johannes Frimmel

Reading Enlightenment in Melk  

 

Jonathan Singerton

“A Story of Benign Neglect”?

Die Gründungsgeschichte Amerikas und die Habsburgermonarchie 1776-1783 

 

Markéta Skořepová

Poručníci, kmotři a zástupci osiřelých dětí ve venkovské společnosti první poloviny 19. století

 

/VĚDECKÉ PROJEKTY/

Ondřej Stolička

Diplomatic relations between the Spanish monarchy and the northern parts of the Holy Roman Empire during the reign of Charles II (Doctoral project)   

 

/SOUČASNÁ  HISTORIOGRAFIE A  METODOLOGIE/

Franz Leander Fillafer

John G. A. Pocock – historik intelektuálních dějin 

 

/ZPRÁVY O NOVÉ LITERATUŘE/  

Kateřina Pražáková, Obraz Polsko-litevského státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450–1618) (Mlada Holá)

Petr Rak, Správa města Kadaně v letech 1465–1620 (Josef Hrdlička)

Pavel Holub (ed.), Pamětní kniha města Pacova 1473–1712 (Josef Hrdlička)

Luděk Březina, Mezi králem a stavy. Dolnolužické zemské fojtství na prahu novověku (1490–1620 (Václav Bůžek)

Zdeněk Vybíral, (ed.), Paměti Pavla Korky z Korkyně. Zápisky křesťanského rytíře z počátku novověku (Vítězslav Prchal)

Vítězslav Prchal, Společenstvo hrdinů. Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550–1750 (František Koreš)

Eva Stejskalová, Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740 (Kateřina Pražáková)

David Pindur, Světla a stíny barokní církve ve Slezsku. Frýdecké arcikněžství v letech 1654–1770 (Jan Šimánek)

Milena Hajná – Zdeněk Hojda – Eva Chodějovská – Alexandra Tesaříková (edd.), Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje I. Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska; II. Cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678–1682 (Veronika Mezerová)

Rostislav Smíšek (Hg.), Das Tagebuch Ferdinands zu Schwarzenberg aus den Jahren 1686–1688 und 1696–1697 (Jiří Hrbek)

Jan Ivanega, Lovecký zámek Ohrada – stavební dějiny; Jan Ivanega, Lovecký zámek Ohrada a schwarzenberská sídla na panství Hluboká nad Vltavou (Rostislav Smíšek)

Eva Kowalská, Osvietenské školstvo (1771–1815) (Michal Morawetz)

Franz Leander Fillafer – Thomas Wallnig (Hg.), Josephinismus zwischen den Regimen. Eduard Winter, Fritz Valjavec und die zentraleuropäischen Historiographien im 20. Jahrhundert (Michal Morawetz)

 

/CO je NOVÉHO V RANÉM NOVOVĚKU/