Zpět

Témata diplomových prací - AR 2016/2017

8.11.16

POSTUP PŘI VÝBĚRU TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE

 

Prosíme studenty, aby při výběru tématu diplomové práce dodržovali následující postup:

Student si vybere z nabídky vypsaných témat a obrátí se na příslušného vyučujícího. Případně je možné navrhnout vlastní téma. Téma by vždy mělo být v souladu se studovaným oborem a s odborným zaměřením vyučujícího (lingvistika, literatura, didaktika) 

Vyučující po dohodě se studentem vypracuje zadání práce, které následně odsouhlasí ředitel ústavu a v poslední instanci schválí děkan fakulty. Sekretářka ÚRO vloží zadání do STAGu a student si přijde vyzvednout podepsaný originál.

 

TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ 2016/2017

 

Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.

 1. Bloomova taxonomie v hodinách španělštiny. (možno pro 2 studenty, dle zaměření)    Marta Tlamsová
 2. Specifika komunikace na sociálních sítích (FB, twitter, apod.)        Zuzana Voničková
 3. Vyjadřování přípustky ve španělštině: kontrastivní studie na pozadí češtiny.

 

Mgr. Veronika Černíková, Ph.D.

 1. Le merveilleux dans les romans de Marie Ndiaye.
 2. Le réalisme dépressif de Michel Houellebecq.
 3. Le monde fictionnel des Bienveillantes de Jonathan Littell.
 4. L’américanité du roman québécois contemporain.
 5. L’école dans la littérature française de la seconde moitié du 20e siècle.
 6. La réécriture du mythe de Dom Juan par Molière.     Nikol Burianová

 

Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D.

 1. Autobiografický a sociologický rozměr próz Annie Ernauxové.
 2. Poetika cestopisů Nicolase Bouviera.
 3. Francouzský spisovatel martinického původu Patrick Chamoiseau: autor a dílo.
 4. Překladatelské dílo Jiřího Konůpka.

 

Dott. Ivana Oviszach, Ph.D.

 1. La Storia della letteratura italiana di Francesco De Sanctis.
 2. La realtà romana del secondo dopoguerra nelle pagine di Alberto Moravia e Pier Paolo Pasolini.
 3. Le favole di Gianni Rodari: pratica e grammatica della fantasia.
 4. “La vita è ricordarsi di un risveglio”: la poesia di Sandro Penna.

 

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

 1. Časové věty vedlejší ve staré francouzštině.
 2. Lexikální vyjádření příčinných a důsledkových vztahů v současné francouzštině.
 3. Výčet jakožto textová struktura – kontrastivní analýza.

 

PhDr. Jana Pešková, Ph.D.

 1. Perifrastické prostředky pro vyjádření globální durativnosti (typ coge y hace): analýza výskytu a užití. (předběžně zamluveno).
 2.  Problematika překladu tzv. „kulturních reálií“ v odborných textech (kontrastivní analýza). (předběžně zamluveno).
 3. Textově strukturační funkce opisných slovesných vazeb (typ empezar por + infinitiv): analýza výskytu a užití.

 

JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D.

 1. Internacionalismy v terminologii Nového občanského zákoníku a jejich francouzské ekvivalenty.
 2. Bezekvivalentní lexikum v rámci terminologie Nového občanského zákoníku a jeho překlad do francouzského jazyka.
 3. Kodifikace francouzské právní terminologie ve Francii a v Quebécu: srovnávací analýza.

 

PhDr. Josef Prokop, Ph.D.

 1. Život a dílo osobností pražské romanistiky [téma pro vícero studentů, DP bude věnována   
 2. vždy jedné konkrétní osobnosti].
 3. Alfons X. Kastilský jako trubadúr. 
 4. Trubadúrská fin'amor a pojetí lásky v Libro de Buen Amor. 
 5. Postavy ve hře Soldadesca od Torrese Naharra. 
 6. Canto general od Pabla Nerudy a Canto personal od Leopolda Panera - srovnávací studie 

 

Mgr. Alena Prošková, Ph.D.

 1. Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova dle RVP-G v současných učebnicích francouzského jazyka pro střední školy. 
 2. Rozvíjení klíčové kompetence k řešení problémů dle RVP-G v hodinách francouzského jazyka na střední škole.

 

prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr.

Italský jazyk

 1. Italská knihovna Marie Ernestiny z Eggenbergu.
 2. Hanuš Jelínek jako divadelní kritik.
 3. České překlady z italské literatury v edicích nakladatelství Odeon.

 

Francouzský jazyk a Učitelství francouzského jazyka NMgr.

 1. Des Lettres persanes aux Liaisons dangereuses. Le thème de l’amour dans le roman par lettres au XVIIIe siècle.
 2. Deux représentations du « mal du siècle » dans les romans Adolphe de Benjamin Constant et Confession d'un enfant du siècle d' Alfred de Musset.

 

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.

Francouzský jazyk

 1. Francouzská deverbální jména – návrh databáze.
 2. Trinominální kompozita (typu relations parents-enfants).
 3. Francouzské anglicismy v korpusu – analýza a identifikace na základě n-gramů.

 

Italský jazyk

 1. Jazykový korpus italských literárních textů z počátku 20. století.
 2. Verbo-nominální spojení desémantizovaného slovesa s konkrétním substantivem (typu prendere l’autobus, fare una doccia, mettere la sveglia) a jejich české ekvivalenty.
 3. Užití členu v italštině a v angličtině – kontrastivní analýza.

 

doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.

 1. Vývoj slovesných paradigmat: indikativ prézentu (popř. jakékoli jiné modotemp. paradigma) od latiny k současné italštině.
 2. Frázová slovesa (typu andare via, mettere su, buttare giù aj.) v současné italštině.