Zpět

TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ 2018/19

19.11.18

TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ 2018/2019

 

Prosíme studenty, aby při výběru tématu diplomové práce dodržovali následující postup:

Student si vybere z nabídky vypsaných témat a obrátí se na příslušného vyučujícího. Případně je možné navrhnout vlastní téma. Téma by vždy mělo být v souladu se studovaným oborem a s odborným zaměřením vyučujícího (lingvistika, literatura, didaktika). 

Vyučující po dohodě se studentem vypracuje zadání práce, které následně odsouhlasí ředitel ústavu a v poslední instanci schválí děkan fakulty. Sekretářka ÚRO vloží zadání do STAGu a student si přijde vyzvednout podepsaný originál.

 

doc. Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.

 1. Videojuegos en el aula de ELE. (již zadáno - Enara Viilán Mirás)
 2. Neologismy v oblasti sociálních sítí. (již zadáno - Klára Lepešková)
 3. Diferencované vyučování v hodinách cizího jazyka. (již zadáno - Michaela Drahotová)
 4. Comment clauses v češtině a španělštině: kontrastivní analýza.

 

Lic. David Andrés Castillo, Ph.D.

 1. La lengua de las redes sociales: entre tradición y modernidad.
 2. Los mecanismos lingüísticos de la argumentación: de la retórica clásica a los medios de comunicación modernos.
 3. La interferencia entre el checo y el español en la enseñanza ELE.

 

Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D.

 1. Autobiografický a sociologický rozměr próz Annie Ernauxové.

 2. Poetika cestopisů Nicolase Bouviera.

 3. Francouzský spisovatel martinického původu Patrick Chamoiseau: autor a dílo.

 4. Překladatelské dílo Jiřího Konůpka.

 

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

 1. Časové věty vedlejší ve staré francouzštině.

 2. Výčet jakožto textová struktura – kontrastivní analýza.

 3. Slovesné způsoby ve vedlejších větách vztažných – kontrastivní korpusová analýza.

 4. Valence deverbálních substantiv ve francouzštině.

 

PhDr. Jana Pešková, Ph.D.

 1. Deiktické významy sloves ve španělštině v porovnání s češtinou. 
 2. Konstrukce "hacer+infinitiv" a její české protějšky. 
 3. Perifrastické prostředky pro vyjádření pasivní rezultativnosti v kontrastivní perspektivě.
 4. Verbonominální konstrukce v odborném textu v kontrastivní perspektivě. 
 5. Antroponomastika ve výuce ELE. (již zadáno - Aitor Pisos Prado).

 

JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D.

 1. Bezekvivalentní lexikum v rámci terminologie Nového občanského zákoníku a jeho

    překlad do francouzského jazyka.

 2. Jazykové šablony v Novém občanském zákoníku a jejich překlad do francouzského jazyka.

 3. Vyjádření modů normativnosti v Novém občanském zákoníku a jejich překlad do 

     francouzského jazyka.

 4. Terminologická konzistence v překladu Nového občanského zákoníku do francouzského

     jazyka.

 

PhDr. Josef Prokop, Ph.D.

 1. Typologie postav v Comedia Serafina.
 2. Přítomnost divadelního typu rufiána v Comedia Ypolita.
 3. Typologie postav ve hře Soldadesca od Torrese Naharra.
 4. Život a dílo osobností pražské romanistiky [téma pro více studentů, DP bude věnována vždy jedné konkrétní osobnosti].

 

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.

Francouzský jazyk + překladatelství
 1. Francouzské anglicismy v korpusu – analýza a identifikace na základě n-gramů.

 2. Odborné překladové slovníky, glosáře a terminologické databáze s francouzštinou a  

     češtinou – historie a současný stav.

Italský jazyk
 1. Terminologie italského a českého rodinného práva – návrh databáze.

 2. Jazykový korpus italských literárních textů z počátku 20. století.

 

Dott. Fabio Ripamonti, Ph.D.

 1. Il linguaggio dell’odio. I modi per esprimere i sentimenti negativi nella stampa e in internet. // Jazyk nenávisti. Způsoby vyjádření negativních pocitů v tisku a na webu.
 2. Interscambi lessicali tra dialetti e italiano // Lexikální výměny mezi dialekty a italštinou.
 3. Il gergo italiano della malavita // Italský mafiánský žargon.
 4. Il gergo italiano dei giovani nel XXI secolo // Italský slang mladých v 21. století.