Zpět

TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ 2017/2018

4.12.17

 

TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ 2017/2018

 

V případě zájmu o konkrétní vypsané téma se obraťte na příslušného vyučujícího.

 

Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.
1) Částice v češtině a španělštině: srovnávací analýza (zaměřeno i na obor překladatelství). (zamluveno pro: Tanzerová, Kubaláková)
2) Kontrastivní analýza slovosledu a kontextového zapojení vybraných participantů (možno pro více studentů podle dílčího aspektu).

Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D.
1) Autobiografický a sociologický rozměr próz Annie Ernauxové.
2) Francouzský spisovatel martinického původu Patrick Chamoiseau: autor a dílo.
3) Překladatelské dílo Jiřího Konůpka.

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.
1) Časové věty vedlejší ve staré francouzštině.
2) Lexikální vyjádření příčinných a důsledkových vztahů v současné francouzštině.
3) Výčet jakožto textová struktura – kontrastivní analýza.
4) Slovesné způsoby ve vedlejších větách kompletivních – kontrastivní korpusová analýza.

PhDr. Jana Pešková, Ph.D.
1) Textově strukturační funkce opisných slovesných vazeb (typ empezar por + infinitiv): analýza výskytu a užití.
2) Relační adjektiva v kontrastivní perspektivě.
3) Překlad vybraných lexikálních jednotek nástroji podporujícími strojový překlad (Google Translate, Memsource).  

JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D.
1) Bezekvivalentní lexikum v rámci terminologie Nového občanského zákoníku a jeho překlad do francouzského jazyka.
2) Jazykové šablony v Novém občanském zákoníku a jejich překlad do francouzského jazyka.
3) Terminologická konzistence v překladu Nového občanského zákoníku do francouzského jazyka.

PhDr. Josef Prokop, Ph.D.
1) Typologie postav v Comedia Serafina (1521).
2) Přítomnost divadelního typu "rufiána" v Comedia Ypolita z 1521.
3) Srovnávací analýza českých překladů Dona Quijota 19. a 20. století.

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.
Francouzský jazyk + překladatelství:
1) Francouzské anglicismy v korpusu – analýza a identifikace na základě n-gramů.
2) Odborné překladové slovníky, glosáře a terminologické databáze s francouzštinou a češtinou – historie a současný stav.

Italský jazyk:
1) Názvy stromů: návrh vícejazyčné terminologické databáze. (Veronika Voláková)

Dott. Fabio Ripamonti, Ph.D.
1) Il linguaggio dell’odio. I modi per esprimere i sentimenti negativi nella stampa e in internet. // Jazyk nenávisti. Způsoby vyjádření negativních pocitů v tisku a na webu.
2) Interferenze linguistiche nell’italiano parlato da parte dei bambini figli di immigrati in Repubblica ceca //Jazykové interference v hovorové italštině u dětí italských imigrantů v České republice. (Pamela Zampinová)

doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
1) Frázová slovesa (typu andare via, mettere su, buttare giù aj.) v současné italštině.
2) Italský slovosled a aktuální členění větné.
3) Nepravidelná slovesa v „neformální“ italštině 19. století (na základě korpusu italské korespondence Corpus Epistolare Ottocentesco Digitale CEOD).