Zpět

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ 2016/2017

18.4.16

 

Postup při výběru tématu bakalářské práce

 

Prosíme studenty, aby při výběru tématu bakalářské práce dodržovali následující postup:

Student si vybere z nabídky vypsaných témat a obrátí se na příslušného vyučujícího. Případně je možné navrhnout vlastní téma. Téma by vždy mělo být v souladu se studovaným oborem a s odborným zaměřením vyučujícího (lingvistika, literatura, právo, ekonomie apod.)

 

Vyučující po dohodě se studentem vypracuje zadání bakalářské práce, které následně odsouhlasí ředitel ústavu a v poslední instanci schválí děkan fakulty. Sekretářka ÚRO vloží zadání do STAGu a student si přijde vyzvednout podepsaný originál.

 

Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.

 1. Historie české hispanistiky: vznik a vývoj do roku 1989.

 2. Historie české hispanistiky: vývoj po roce 1989.

 3. Derivace jmen politiků a politických stran ve španělských žurnalitickým textech.

 4. Variabilita používaní relativa por (el) que: frekevenční analýza na základě korpusu.

 5. Subjuntiv a indikativ po výrazech el hecho de que/el que: frekvenčí analýza na základě korpusu.

 6. Chování slovesa saber v kontrastivním pohledu.

 7. Výslovnost anglických výpůjček v současné španělštině – téma pro více studentů (1 student = 1 oblast, např. ekonomická, sportovní terminologie).

 

Mgr. Veronika Černíková, Ph.D.

  1. Le discours indirect libre dans La princesse de Clèves.

  2. HHhH de Laurent Binet, une fiction documentaire.

  3. Emile Nelligan, poète maudit.

  4. Jack Kerouac et Volkswagen blues de Jacques Poulin.

  5. Francouzské inspirace v díle českých poetistů.

 

Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D.

 1. Hry Samuela Becketta na českých divadelních scénách.

 2. Překladatelské dílo Jiřího Konůpka.

 3. České překlady francouzské poezie v časopise Moderní revue (1894-1925).

 4. Le thème de la folie dans les contes fantastiques de Guy de Maupassant.

 5. Les écrits intimes de Charles Baudelaire (journaux intimes et correspondance).

 6. L´homme et la nature dans la trilogie romanesque de Jean Giono Colline, Un de Baumugnes, Regain (1929-30).

 

Dott. Ivana Oviszach, Ph.D.

 1. La letteratura della Resistenza in Italia.

 2. La boemistica in Italia da Angelo Maria Ripellino ad oggi.

 3. L’unità d’Italia nella letteratura.

 4. La casa editrice Einaudi: storia, caratteri e protagonisti.

 5. Storia e fortuna del libro Cuore.

 6. Literatura odboje v Itálii.

 7. Italská bohemistika od Angela Maria Ripellina do dneška.

 8. Sjednocování Itálie v literatuře.

 9. Nakladatelství Einaudi: historie, vlastnosti, hlavní představitelé.

 10. Historie a popularita knihy Srdce.

 

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

 1. Determinace nominálního syntagmatu ve funkci atributivní.

 2. Determinovaná vlastní jména v současné francouzštině (kontrastivní korpusová analýza).

 3. Předložky s významem příčinným, přípustkovým, účelovým a podmínkovým v současné francouzštině (kontrastivní korpusová analýza).

 4. Gramatický diskurz (terminologie, výklad, cvičení) v současných metodách FLE.

 5. Infinitif de narration v díle Honoré de Balzaca.

 

PhDr. Jana Pešková, Ph.D.

 1. Adverbium v kontrastivní perspektivě (korpusová analýza – Intercorp). PŘEDBĚŽNĚ ZAMLUVENO

 2. Vyjádření pasíva v češtině a ve španělštině (frekvence výrazových prostředků pasiva v různých typech textů).

 3. Opisné slovesné vazby vyjadřující průběh slovesného děje.

 4. Přechylování názvů povolání v současné španělštině (korpusová analýza).

 5. Užívání řadových číslovek ve španělštině (korpusová analýza).

 6. Užití pravidelného a nepravidelného tvaru participia v adjektivní funkci: norma versus úzus.

 7. Španělská odborná terminologie v oblasti trestního práva  „typy trestů“ (vybraná oblast Latinské Ameriky) – téma i pro více studentů, 1 student = 1 vybraná oblast LA.

 8. Španělská odborná terminologie v oblasti rodinného práva (vybraná oblast Latinské Ameriky) – téma i pro více studentů, 1 student = 1 vybraná oblast LA.

 

JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D.

Všechna témata nabízejí možnost výběru pro více zájemců.

 

1. Komparativní analýza vybrané české a francouzské právní úpravy a rozbor příslušné právní terminologie s glosářem.

2. Komparativní analýza vybrané české a španělské právní úpravy a rozbor příslušné právní terminologie s glosářem.

3. Jazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v češtině, ve francouzštině a v angličtině na webových stránkách vybraného orgánu EU.

4. Jazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v češtině, ve španělštině a v angličtině na webových stránkách vybraného orgánu EU.

5. Vybraná terminologie nového občanského zákoníku a analýza ekvivalentního vyjádření ve francouzštině.

 

PhDr. Josef Prokop, Ph.D.

 1. Život a dílo osobností pražské romanistiky. (Téma pro vícero studentů, BP bude věnována vždy jedné konkrétní osobnosti).

 2. Alfons X. Kastilský jako trubadúr.

 3. Trubadúrská fin'amor a pojetí lásky v Libro de Buen Amor.

 4. Postavy ve hře Soldadesca od Torrese Naharra.

 5. Lucas Fernández a počátky španělského divadla.

 6. Problematika naplnění žánru ve Farsa theologal od Diega Sáncheze de Badajoz.   Eliška Nováková

 7. Nobelova cena za literaturu pro Josého Echegaraye. Otázka fungování literárních institucí, čtenářské recepce a změn literárního kánonu.

 8. Canto general od Pabla Nerudy a Canto personal od Leopolda Panera – srovnávací studie.

 

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.

Italský jazyk

1. Kolísání tvarů osobních zájmen (zejm. tu/te a io/me).

2. Užití členů a dalších determinantů u posesiv.

3. Kapesní česko-italské slovníky: výběr hesel vs. frekvence lemmat v korpusu.

 

Francouzský jazyk

1. Užití minulých časů u modálních sloves (il a pu faire vs. il pouvait faire).

2. Mediální ohlas reformy francouzského pravopisu.

3. Francouzsko-české překladové slovníky online: aktuální stav, srovnání.

 

Dott. Fabio Ripamonti, Ph.D.

 1. Errori ortografici e varianti nell’uso scritto degli italianismi in ceco. / Chyby v pravopisu a písemné varianty v českých italianismech.

 2. Analisi dell’uso del passato remoto in contrasto col passato prossimo nell’italiano parlato attuale. / Analýza používání “passato remoto” v kontrastu s „passato prossimo“ v současné hovorové italštině.

 3. Percezione metalinguistica dell’uso del congiuntivo nella prosa giornalistica e in internet. / Metalingvistická percepce používání italského konjunktivu v žurnalistice a debatách na internetu.

 4. Norma standard e tolleranza verso gli errori linguistici nell’italiano online dei social networks. / Standardní norma a tolerance vůči jazykovým chybám v italštině webových sociálních sítí.

 5. L’espressione della cortesia in italiano e in ceco: analisi contrastiva. / Vyjádření zdvořilosti v italštině a češtině: kontrastivní analýza.

 6. La Crusca per voi: l’atteggiamento dell’Accademia della Crusca nelle risposte alle domande degli utenti della pagina web verso i neologismi. / La Crusca per voi: postoj Accademia della Crusca v odpovědích na dotazy uživatelů webové stránky vůči neologismům.