Zpět

Témata bakalářských prací 2017/2018 - všechny obory

11.4.17

Témata bakalářských prací 2017/2018 - všechny obory

 

Postup při výběru tématu bakalářské práce

Prosíme studenty, aby při výběru tématu bakalářské práce dodržovali následující postup:

Student si vybere z nabídky vypsaných témat a obrátí se na příslušného vyučujícího. Případně je možné navrhnout vlastní téma. Téma by vždy mělo být v souladu se studovaným oborem a s odborným zaměřením vyučujícího (lingvistika, literatura, právo, ekonomie apod.).

 

Vyučující po dohodě se studentem vypracuje zadání bakalářské práce, které následně odsouhlasí ředitel ústavu a v poslední instanci schválí děkan fakulty. Sekretářka ÚRO vloží zadání do STAGu a student si přijde vyzvednout podepsaný originál.

 

Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.

 1. Diachronní lexikografická analýza sémantického pole charakterových vlastností. (Lepešková)
 2. Analýza používání indikativu/subjuntivu v přípustkových větách v mluveném korpusu.
 3. Analýza používání indikativu/subjuntivu v přípustkových větách: srovnání různých typů textů.
 4. Derivace vlastních jmen ve španělských a českých textech.

 

Mgr. Veronika Černíková, Ph.D.

 1. Emile Nelligan, poète maudit.
 2. Le discours indirect libre dans La princesse de Clèves.
 3. HHhH de Laurent Binet, une fiction documentaire.
 4. L'Afrique dans l'oeuvre de Marie NDiaye.

 

Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D.

 1. Le thème de la folie dans les contes fantastiques de Guy de Maupassant.
 2. Les écrits intimes de Charles Baudelaire (journaux intimes et correspondance).
 3. L´homme et la nature dans la trilogie romanesque de Jean Giono Colline, Un de Baumugnes, Regain (1929-30).
 4. Překladatelské dílo Jiřího Konůpka.

 

Dott. Ivana Oviszach, Ph.D.

 1. Literatura odboje v Itálii.
 2. Italská bohemistika od Angela Maria Ripellina do dneška.
 3. Nakladatelství Einaudi: historie, vlastnosti, hlavní představitelé.
 4. Italští uprchlíci na Sušicku v období první světové války.

 

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

 1. Determinace nominálního syntagmatu ve funkci atributivní.
 2. Gramatický diskurz (terminologie, výklad, cvičení) v současných metodách FLE.
 3. Infinitif de narration v díle Honoré de Balzaca.
 4. Subjunktiv imperfekta a plusquamperfekta v současné francouzštině – kvantitativní a kvalitativní analýza.

 

PhDr. Jana Pešková, Ph.D.

 1. Změna významu implikovaná antepozicí a postpozicí adjektiva: kontrastivní korpusová analýza.
 2. Lexikografická analýza hesel z tematické oblasti „zvířata“ v tištěném slovníku a internetovém slovníku.
 3. Lexikografická analýza hesel z tematické oblasti „bankovnictví“ v tištěném slovníku a internetovém slovníku.
 4. Výrazové prostředky terminativnosti v češtině a španělštině: kontrastivní korpusová analýza.

 

JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D.

Všechna témata nabízejí možnost výběru pro více zájemců.

 1. Komparativní analýza vybrané české a francouzské právní úpravy a rozbor příslušné právní terminologie s glosářem.
 2. Komparativní analýza vybrané české a španělské právní úpravy a rozbor příslušné právní terminologie s glosářem.
 3. Jazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v češtině, ve francouzštině a v angličtině na webových stránkách vybraného orgánu EU.
 4. Jazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v češtině, ve španělštině a v angličtině na webových stránkách vybraného orgánu EU.

 

PhDr. Josef Prokop, Ph.D.

 1. Život a dílo osobností pražské romanistiky [téma pro vícero studentů, BP bude věnována vždy jedné konkrétní osobnosti].
 2. Alfons X. Kastilský jako trubadúr.
 3. Trubadúrská fin'amor a pojetí lásky v Libro de Buen Amor.
 4. Trubadúři spjatí s Aragonem a s Barcelonským hrabstvím.
 5. Postavy ve hře Soldadesca od Torrese Naharra.
 6. La Celestina: Comedia, Tragicomedia, Acto de Traso a přidané postavy.
 7. La Celestina: typologie postav.
 8. Nobelova cena za literaturu pro Josého Echegaraye. Otázka fungování literárních institucí, čtenářské recepce a změn literárního kánonu.
 9. Canto general od Pabla Nerudy a Canto personal od Leopolda Panera - srovnávací studie.

 

Prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr.

 1. Le roman épistolaire au 18e siècle.
 2. Hanuš Jelínek jako divadelní kritik.
 3. České překlady z italské literatury v edicích nakladatelství Odeon.

 

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.

Italský jazyk

 1. Přechylování činitelských substantiv v současném úzu.

Francouzský jazyk

 1. Adjektiva měnící význam v závislosti na postavení (ancien, certain, apod.).
 2. Plurál substantiv a adjektiv – kolísání v psaném úzu.
 3. Funkce samostatné slovesné záporky „ne“.

 

Dott. Fabio Ripamonti, Ph.D.

 1. Metalingvistická percepce používání italského konjunktivu v žurnalistice a debatách na internetu.
 2. Standardní norma a tolerance vůči jazykovým chybám v italštině webových sociálních sítí.
 3. La Crusca per voi: postoj Accademia della Crusca v odpovědích na dotazy uživatelů webové stránky vůči neologismům.
 4. Jazyková tabu. Kontrastivní analýza italštiny a češtiny.

 

Doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.

 1. Frázová slovesa (typu andare via, mettere su, buttare giù aj.) v současné italštině.
 2. Italská substantiva na -ata a jejich české protějšky v paralelním korpusu InterCorp.