Zpět

Doplňující informace k předmětu Písemná práce lingvistika – španělský jazyk (URO/PPJ)

10.3.15

Doplňující informace k předmětu

Písemná práce lingvistika – španělský jazyk (URO/PPJ)

Anotace:

Posluchač předloží písemnou práci ze španělské lingvistiky. Výuka je realizována formou konzultací s vyučujícím, který dané téma zadal. Téma písemné práce si student volí buď individuálně po předchozí konzultaci s jedním z garantů předmětu (téma může korespondovat s tématem BP), nebo si vybere z témat, která jsou pro příslušný akademický rok jednotlivými garanty vypsána. Práce bude psána v českém jazyce, ve výjimečných případech může garant povolit jazyk jiný.

Požadavky na studenta:

Vypracování a předložení písemné práce (10 NS) v tištěné a elektronické podobě. Písemná práce musí být odevzdána nejpozději 14 dnů před mezním termínem k získání zápočtů za LS.

Při hodnocení práce se přihlíží:

  • k pravopisné správnosti
  • k původnosti přístupu
  • k úplnosti zpracování tématu a orientaci v problému
  • ke stupni ovládnutí příslušné terminologie
  • k úrovni práce se sekundární literaturou
  • k jazykové úrovni textu