Zpět

PUBLIKACE HISTORICKÉHO ÚSTAVU ZA JEDNOTNOU CENU 50 Kč

3.10.18

Nová tiskárna Pelhřimov nabízí pro studenty Filozofické fakulty JU následující publikace  

za jednotnou cenu   50 Kč.

***********************************

Zakoupit je můžete u asistentky ředitele Historického ústavu FF JU (Branišovská 31a, 2. patro, č.dv. 02037)

 

OPERA HISTORICA 11

SPOLEČNOST V ZEMÍCH HABSBURSKÉ MONARCHIE A JEJÍ OBRAZ V PRAMENECH (1526-1740)

 

OPERA HISTORICA 12

ČLOVĚK A SOCIÁLNÍ SKUPINA VE SPOLEČNOSTI RANÉHO NOVOVĚKU

 

OPERA HISTORICA 13

ŠLECHTA RANÉHO NOVOVĚKU POHLEDEM ČESKÝCH, FRANCOUZSKÝCH A ŠPANĚLSKÝCH HISTORIKŮ

 

OPERA HISTORICA 14

EIN BRUDERZWIST IM HAUSE HABSBURG (1608-1611)

 

OPERA HISTORICA 15

UTVÁŘENÍ INDENTITY VE VRSTVÁCH PAMĚTI

 

MONOGRAPHIA HISTORICA 5

Zdeněk BEZECNÝ, Příliš uzavřená společnost

 

MONOGRAPHIA HISTORICA 6

Zdeněk VYBÍRAL, Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku

 

MONOGRAPHIA HISTORICA 7

Václav BŮŽEK, Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem

 

MONOGRAPHIA HISTORICA 8

Marie RYANTOVÁ, Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum

 

MONOGRAPHIA HISTORICA 9

Vladimír URBÁNEK, Eschatologie, vědění a politika

 

MONOGRAPHIA HISTORICA 10

Josef GRULICH, Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století

 

MONOGRAPHIA HISTORICA 11

Rostislav SMÍŠEK, Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichstejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I.

 

MONOGRAPHIA HISTORICA 12

Jaroslav DIBELKA, Obranné strategie mužů a žen obviněných ze smilstva a cizoložství. Panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století

 

MONOGRAPHIA HISTORICA 13

Josef GRULICH, Migrace městského a vesnického obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750-1824

 

MONOGRAPHIA HISTORICA 14

Josef HRDLIČKA, Víra a moc. Politika, komunikace a protireformace v předmoderním městě (Jindřichův Hradec 1590-1630)

 

MONOGRAPHIA HISTORICA 15

Kateřina PRAŽÁKOVÁ, Obraz Polsko-litevského státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450-1618)

 

MONOGRAPHIA HISTORICA 16

Markéta SKOŘEPOVÁ, Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov (1785-1855)

 

MONOGRAPHIA HISTORICA 17

Josef GRULICH, Migrační strategie. Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století

 

EDICE 1

Pavel MAREK, Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna

 

EDICE 2

Miroslava DURAJOVÁ – Rostislav SMÍŠEK, Hieronymus der Ältere Schlick: Das Tagebuch. Eine Selbstdarstellung aus den Jahren 1580-1582

 

EDICE 3

Václav BOK – Anna KUBÍKOVÁ, Bericht über die Reise Johann Christians und Johann Seyfrieds von Eggenberg durch die Länder Mittel-, West- und Südeuropas in den Jahren 1660-1663

 

EDICE 4

Zdeněk VYBÍRAL, Paměti Pavla Korky z Korkyně. Zápisky křesťanského rytíře z počátku novověku

 

EDICE 5

Rostislav SMÍŠEK, Das Tagebuch Ferdinands zu Schwarzenberg aus den Jahren 1686-1688 und 1696-1697

 

EDICE 6

Petr MAREŠ, Korespondence Albrechta Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1570-1596

 

EDICE 7/1

Miroslav ŽITNÝ, Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1600-1610

 

EDICE 7/2

Miroslav ŽITNÝ, Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1611-1621

 

EDICE 8

Josef HRDLIČKA – Jiří JUST – Petr ZEMEK, Evangelické církevní řády pro šlechtická panství v Čechách a na Moravě 1520-1620

 

Publikace mimo ediční řady

Milena LENDEROVÁ – Zdeněk BEZECNÝ – Jiří KUBEŠ (edd.), Proměny elit v moderní době. Sborník k narozeninám docenta Roberta Saka                                                 (Obsah)