Německý jazyk a literatura (dvouoborové studium)

Jak se stát studentem?

Přijetí bez přijímacích zkoušek

Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90 a průměrná známka z předmětu německý jazyk nejvýše 1,50.

 

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)

 

Struktura pohovoru (pohovor probíhá v německém jazyce)

 • Znalost německého jazyka na úrovni B1 společného evropského referenčního rámce. 
 • Základní orientace v kultuře a dějinách německy mluvících zemí.
 • Rozhovor o přečtené literatuře + předložení seznamu přečtené literatury; v něm může být obsažená beletrie, poezie, drama, ale stejně tak i literatura teoretická nebo odborná literatura o jazyce, problematice překladu atd. Oceňuje se zejména literatura přečtená v německém originále a též literatura klasická.

 

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

 • znalost německého jazyka = max. 40 bodů
 • základní orientace v kultuře a dějinách německy mluvících zemí = max. 30 bodů
 • diskuse nad seznamem přečtené literatury = max. 30 bodů  

 

(Doplňující informace k pohovoru viz zde.)

 

Co tento obor nabízí?

 • znalost německého jazyka na úrovni C1
 • schopnost teoreticky uvažovat o jazyce a o literatuře
 • rozhled v německé a německy psané literatuře
 • získání klíčových znalostí dějin a reálií německého prostoru
 • možnost volby povinně volitelných předmětů orientovaných na různá profesní zaměření, jako je kulturní management, překladatelství či tlumočnictví
 • osvojení si mediálních kompetencí umožňujících orientaci v aktuálním dění v německy mluvících zemích
 • důraz na propojení studia s praxí
 • možnost strávit část studia v zahraničí – seznam partnerských univerzit

 

Garantující pracoviště

Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU v ČB

 

 

Španělský jazyk a literatura (dvouoborové studium)

Jak se stát studentem?

Přijetí bez přijímacích zkoušek

Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90, průměrná známka z předmětu španělský jazyk nejvýše 1,50.

 

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde)

 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru uchazeči prokážou:

 • Schopnost komunikovat španělsky minimálně na úrovni A2 SERR (optimální je úroveň B1-B2).
 • Rozhled ve španělské/hispanofonní literatuře. K pohovoru si uchazeči přinesou seznam přečtené beletrie, poezie a divadelních her od španělských, resp. hispanofonních autorů (v češtině i v originále).
 • Orientaci v následujících oblastech: dějiny Španělska a hispanofonních zemí; současný španělský politický, společenský a ekonomický život; španělské umění a kultura (literatura, hudba, výtvarné umění).

 

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

 • Schopnost komunikace ve španělském jazyce = max. 50 bodů
 • Diskuze nad seznamem přečtené literatury = max. 25 bodů

Znalost reálií, dějin a kultury Španělska = max. 25 bodů

 

(Doplňující informace k pohovoru viz zde.)

 

Co tento obor nabízí?

- Praktickou znalost španělského jazyka na úrovni C1

- Rozhled ve španělské a hispanofonní literatuře

- Schopnost teoreticky uvažovat o jazyce a o literatuře

- Schopnost efektivně získávat a vyhodnocovat informace v cizím jazyce s použitím moderních informačních prostředků

- Možnost zvolit si povinně-volitelné předměty zaměřené na odborný administrativně-právní jazyk

- Možnost strávit část studia v zahraničí – seznam partnerských univerzit

prohlédnout si prezentaci oboru

Garantující pracoviště

Ústav romanistiky FF JU v ČB