Název oboru

Německý jazyk a literatura (dvouoborové studium)

Typ oboru

Bakalářský

Doba studia

3 roky

Forma studia

Prezenční

Titul

Bc.

Charakteristika oboru

Dvouoborový bakalářský studijní obor Německý jazyk a literatura poskytuje odborné znalosti a teoretické vědomosti z německé filologie a zároveň klade důraz na propojení studia s praxí. Studenti si osvojí klíčové dovednosti v oblasti jazykovědy, literárních věd, dějin a reálií včetně schopnosti komunikovat ve formě mluvené i psané v německém jazyce a osvojí si mediální kompetence umožňující orientaci v aktuálním dění v německy mluvících zemích.

Program akcentuje současné tendence v německém jazyce a kultuře umožňující budoucí kvalifikované působení na různých úrovních spolupráce se zahraničními partnery. Předpokládaná výstupní úroveň jazykových znalostí je C1 podle Evropského referenčního rámce.

Profil absolventa

Absolvent najde přímé uplatnění v oblastech, kde je německý jazyk klíčovým jazykem pro komunikaci. V ekonomické sféře a ve veřejné správě se jedná zejména o nižší a střední řídící pozice. Německý jazyk je důležitým komunikačním prostředkem též v různých mezinárodních institucích a organizacích, obzvlášť v rámci přeshraniční spolupráce, kde se vyžaduje hlubší znalost současného německého jazyka i kultury německy mluvících zemí. Uplatnění lze nalézt také v oblasti cestovního ruchu a médií. Absolventi oboru Německý jazyk a literatura mohou v dalším studiu pokračovat v některém z  navazujících magisterských oborů zaměřených buď na německou filologii, nebo na učitelství němčiny pro střední školy.

Možné kombinace s jinými dvouobory

Anglický jazyk a literatura, Bohemistika, Historie, Francouzský jazyk a literatura, Italský jazyk a literatura, Španělský jazyk a literatura

 

Garantující pracoviště

Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU

Studijní plán

Ke stažení ZDE

Přijímací řízení

Informace ZDE