Josef HRDLIČKA - Pavel KRÁL - Rostislav SMÍŠEK (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnovánu Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019.
Josef GRULICH, Migrační strategie. Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovic ve druhé polovině 18. století, Nová tiskárna Pelhřimov, České Budějovice 2018.
Marek ŠMÍD, Vatikán a italský fašismus 1922-1945, Nakladatelství Triton, Praha 2018.
Josef HRDLIČKA – Jiří JUST – Petr ZEMEK (edd.), Evangelické církevní řády pro šlechtická panství v Čechách a na Moravě 1520-1620, Nová tiskárna Pelhřimov, České Budějovice 2017.
Václav BŮŽEK - Rostislav SMÍŠEK (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2017.
Michal MORAWETZ, Romantik in Böhmen, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2017.
Jakub FORMÁNEK - Marek ŠMÍD (eds.), Pastýřské listy 1918-1945, Karmelitánské nakladatelství, Praha 2017.
Markéta SKOŘEPOVÁ, Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o., Pelhřimov 2016.
Ivo CERMAN (ed.) a kolektiv, Habsburkové 1740-1918. Vznikání občanské společnosti, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2016.
Markéta SKOŘEPOVÁ, Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov (1785-1855), Nová tiskárna Pelhřimov, České Budějovice 2016.
Václav BŮŽEK - František KOREŠ - Petr MAREŠ - Miroslav ŽITNÝ, Rytíři renesančních Čech ve válkách, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2016.
Marek ŠMÍD, Vatikán a první světová válka. Proměny zahraniční politiky Svatého stolce v letech 1914-1918, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2016.
Miroslav ŽITNÝ, Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1611-1621, Nová tiskárna Pelhřimov, České Budějovice 2016.
Miroslav ŽITNÝ, Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1600-1610, Nová tiskárna Pelhřimov, České Budějovice 2015.

Petr MAREŠ, Korespondence Albrechta Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1570-1596, Nová tiskárna Pelhřimov, České Budějovice 2015.

Marek ŠMÍD, Apoštolský nuncius v Praze. Významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920-1950, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2015.

Kateřina PRAŽÁKOVÁ, Obraz Polsko-litevského státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450-1618), Nová tiskárna Pelhřimov, České Budějovice 2015.

Dagmar BLÜMLOVÁ (ed.), Spiritus agens Aloys Skoumal. Korespondence Aloyse Skoumala s Janem Čepem a Františkem Halasem, TORST, Praha 2015.

Josef  BLÜML, Kulturní historik Čeněk Zíbrt, Společnost pro kulturní dějiny, České Budějovice 2014.

Václav BŮŽEK – Pavel MAREK, Smrt Rudolfa II., Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2015.

Ivo CERMAN, Aufklärung oder Illuminismus? Die Enzyklopädie des Grafen Franz Josef Thun, Contubernium 82, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015.

Jitka RAUCHOVÁ, Československý historický ústav v Římě, Společnost pro kulturní dějiny, České Budějovice 2014.

Rostislav SMÍŠEK (Hg.), Das Tagebuch Ferdinands zu Schwarzenberg aus den Jahren 1686-1688 und 1696-1697, Nová tiskárna Pelhřimov, České Budějovice 2015.

Zdeněk VYBÍRAL (ed.), Paměti Pavla Korky z Korkyně. Zápisky křesťanského rytíře z počátku novověku, Nová tiskárna Pelhřimov, České Budějovice 2014.