Nařízení ředitele Ústavu romanistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity vychází z odst. 4 Opatření děkana č. 12/2018, jímž se stanovuje postup při zadávání, zpracování a hodnocení diplomových a bakalářských prací. Na základě tohoto článku upravuje ředitel Ústavu romanistiky FF JU minimální rozsah diplomových a bakalářských prací a specifické požadavky na jejich obsah a formu.

 

Bakalářská práce

Na Ústavu romanistiky lze zadávat a zpracovávat bakalářské práce filologického zaměření (studium jazyka, literatury, resp. obecně filologické zkoumání textů studovaného jazyka).

V bakalářských studijních programech zaměřených na analýzu odborného jazyka lze volit rovněž práce zaměřené na reálie daného jazykového společenství; i tyto práce předpokládají filologickou práci s autentickými cizojazyčnými texty. Téma práce musí rámcově odpovídat alespoň jednomu z předmětů státní závěrečné zkoušky pro studijní obor. Studenti/studentky si vybírají z témat bakalářských prací navržených v daném akademickém roce Ústavem romanistiky. V odůvodněných případech může student/studentka navrhnout téma vlastní; takové téma musí splňovat výše uvedené požadavky a vyžaduje souhlas školitele i ředitele ústavu. Autor/autorka práce pravidelně konzultuje pojetí své práce při specializačních seminářích.

Bakalářské práce jsou zpracovávány v českém jazyce. V odůvodněných případech lze práci psát ve studovaném jazyce (francouzština, italština, španělština), je-li to v zadání práce výslovně uvedeno. Jazyková úroveň práce je integrální součástí hodnocení. Minimální rozsah bakalářské práce je 72 000 znaků (bez příloh).

V bakalářské práci student/studentka prokazuje, že ovládá teoretické a metodologické základy oboru a umí své znalosti aplikovat na rozbor konkrétního materiálu, resp. na analýzu konkrétního problému.

Při psaní bakalářských prací jsou studenti/studentky povinni dodržovat zásady etiky práce s informacemi. Neuvádění zdrojů, chybné uvádění zdrojů, rozsáhlé parafráze zdrojů (i cizojazyčných) či neoznačené citace jsou v rozporu s prohlášením o autentičnosti práce. Řádně označené přímé citace lze používat pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Formální aspekty citační praxe musí respektovat zvyklosti v daném oboru (lingvistika, literatura) a zvyklosti v jazyce, v němž je práce psána. Tyto otázky je nutné konzultovat s vedoucím práce.

Bakalářská práce psaná v českém jazyce obsahuje résumé ve studovaném románském jazyce (francouzština, italština, španělština); práce psaná v cizím jazyce obsahuje résumé v češtině. Résumé v rozsahu min. 2 normostran zahrnuje stručný popis studovaného problému, výchozích hypotéz, použité metodologie a shrnuje dosažené výsledky.

 

 

Diplomová práce

Na Ústavu romanistiky FF lze zadávat a zpracovávat diplomové práce filologického zaměření (studium jazyka, literatury, resp. obecně filologické zkoumání textů studovaného jazyka).

V učitelských studijních programech lze volit práce didaktického zaměření (didaktika konkrétního jazyka). Téma práce musí rámcově odpovídat alespoň jednomu z předmětů státní závěrečné zkoušky pro studijní obor.

Studenti/studentky si vybírají z témat diplomových prací navržených v daném akademickém roce Ústavem romanistiky. V odůvodněných případech může student/studentka navrhnout téma vlastní; takové téma musí splňovat výše uvedené požadavky a vyžaduje souhlas školitele i ředitele ústavu. Autor/autorka práce pravidelně konzultuje pojetí své práce při specializačních seminářích.

Diplomové práce jsou zpracovávány v českém jazyce. V odůvodněných případech lze práci psát ve studovaném jazyce (francouzština, italština, španělština), je-li to v zadání práce výslovně uvedeno. Jazyková úroveň práce je integrální součástí hodnocení. Minimální rozsah diplomové práce je 144 000 znaků (bez příloh).

V diplomové práci prokazuje student/studentka větší schopnost samostatné odborné práce. Je schopen konfrontovat různé metodologické či interpretační postupy a zvolit vhodnou metodologii pro zpracování diplomního úkolu.

Při psaní diplomových prací jsou studenti/studentky povinni dodržovat zásady etiky práce s informacemi. Neuvádění zdrojů, chybné uvádění zdrojů, rozsáhlé parafráze zdrojů (i cizojazyčných) či neoznačené citace jsou v rozporu s prohlášením o autentičnosti práce. Řádně označené přímé citace lze používat pouze v nezbytně nutném rozsahu. Formální aspekty citační praxe musí respektovat zvyklosti v daném oboru (lingvistika, literatura) a zvyklosti v jazyce, v němž je práce psána. Tyto otázky je nutné konzultovat s vedoucím práce.

Diplomová práce psaná v českém jazyce obsahuje résumé ve studovaném románském jazyce (francouzština, italština, španělština): práce psaná v cizím jazyce obsahuje résumé v češtině. Résumé v rozsahu min. 2 normostran zahrnuje stručný popis studovaného problému, výchozích hypotéz, použité metodologie a shrnuje dosažené výsledky.

 

V Českých Budějovicích, dne 7. 11. 2018

 

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

ředitel Ústavu romanistiky FF JU