Italský jazyk

Jak se stát studentem?

 Přijímací řízení

Uchazeč musí mít ukončené bakalářské studium na vysokých školách v České republice nebo případně na srovnatelných vysokých školách zahraničních v oboru Italský jazyk (nebo příbuzný obor).

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního oboru Italský jazyk (jednooborové) spočívá v ústním pohovoru, během něhož uchazeč/ka prokáže praktické znalosti italského jazyka a orientaci v italské jazykovědě.

Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí, kterou jmenuje děkan Filozofické fakulty JU.

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0-100 bodů. Ke studiu výše zmíněného oboru může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů.

 

Hodnocení:

  • praktická znalost italského jazyka = max. 40 bodů
  • orientace v italské jazykovědě = max. 60 bodů

Co tento obor nabízí?

 

- Praktickou znalost italského jazyka na úrovni C2

- Možnost zvolit mezi literárněvědnou průpravou nebo užší profilací v oblasti lingvistiky odborného jazyka právně-administrativního.

- Pokročilou schopnost teoreticky uvažovat o jazyce

- Dobrou orientaci v relevantních lingvistických teoriích 20. a 21. století

- Teoretické i praktické seznámení s moderními metodami korpusové lingvistiky a jejich využitím pro jazykovědnou teorii i pro jazykovou praxi

 - Možnost strávit část studia v zahraničí – seznam partnerských univerzit

Obor nabízí možnost získání dvojího diplomu - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

 

Garantující pracoviště Ústav romanistiky FF JU v ČB