Historie (dvouobrové studium)

Jak se stát studentem?

Přijetí bez přijímacích zkoušek

Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90, průměrná známka z předmětu dějepis nejvýše 1,50.

 

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)

 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru bude po uchazeči požadováno:

 • Znalost základní faktografie českých a světových dějin v rozsahu výuky gymnázia.
 • Rozhovor o přečtené literatuře; soupis populárně naučné literatury s historickou, uměnovědnou a obdobnou tematikou předloží každý uchazeč zkušební komisi.
 • Schopnost interpretace historických faktů a pojmů z českých a světových dějin v rozsahu výuky dějepisu gymnázia.

 

 Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

 • Znalost základní faktografie = max. 30 bodů
 • Rozhovor o přečtené literatuře = max. 30 bodů  
 • Schopnost interpretace historických faktů a pojmů = max. 40 bodů

 

(Doplňující informace k pohovoru viz zde.)

 

Co tento obor nabízí?

Cílem studia oboru Historie je příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků schopných samostatné vědecké práce v oboru historie. Absolventi se orientují v historiografii, současné metodologii historické vědy a jsou schopni prakticky aplikovat získané odborné poznatky. Absolventi budou připraveni pro práci ve vědeckých institucích zabývajících se základním historickým výzkumem a v institucích zaměřených na ochranu a prezentaci kulturního dědictví (muzea, galerie, památkové ústavy, oblast cestovního ruchu). Také mohou pracovat v úřadech státní správy a samosprávy (odbory kultury, památkové péče a regionálního rozvoje krajských a městských úřadů, regionální rozvojové agentury apod.).

Studenti oboru historie mohou strávit část studia na zahraničních univerzitách.

 

Garantující pracoviště

 Historický ústav FF JU v ČB

 

Italský jazyk a literatura (dvouoborové studium)

Jak se stát studentem?

Přijetí bez přijímacích zkoušek

Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90, průměrná známka z předmětu italský jazyk nejvýše 1,50.

 

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)

 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru uchazeči prokážou:

 • Schopnost komunikovat italsky minimálně na úrovni A2 SERR (optimální je úroveň B1-B2).
 • Rozhled v italské literatuře. K pohovoru si uchazeči přinesou seznam přečtené beletrie, poezie a divadelních her od italských autorů (v češtině i v originále).
 • Orientace v následujících oblastech: dějiny Itálie; současný italský politický, společenský a ekonomický život; italské umění
 •  

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

 • Schopnost komunikace v italském jazyce = max. 50 bodů
 • Diskuze nad seznamem přečtené literatury = max. 25 bodů
 • Znalost reálií, dějin a kultury Itálie = max. 25 bodů

 

(Doplňující informace k pohovoru viz zde.)

 

Co tento obor nabízí?

- Praktickou znalost italského jazyka na úrovni C1

- Rozhled v italské literatuře

- Schopnost teoreticky uvažovat o jazyce a o literatuře

- Schopnost efektivně získávat a vyhodnocovat informace v cizím jazyce s použitím moderních informačních prostředků

- Možnost zvolit si povinně-volitelné předměty zaměřené na odborný administrativně-právní jazyk

- Možnost strávit část studia v zahraničí – seznam partnerských univerzit

 

Prohlédnout si prezentaci oboru

Garantující pracoviště

Ústav romanistiky FF JU v ČB