Název oboru

Italský jazyk a literatura (dvouoborové studium)

Typ oboru

Bakalářský

Doba studia

3 roky

Forma studia

Prezenční

Titul

Bc.

Charakteristika oboru

Obor nabízí studentům získání jazykových kompetencí v italském jazyce na úrovni C1 podle Evropského referenčního rámce. Dále zprostředkovává systematické znalosti synchronní lingvistiky tohoto jazyka (fonetika a fonologie, morfosyntax, lexikologie), opírající se o obecně lingvistický základ (obecná lingvistika, románská lingvistika). Do povinné složky rovněž patří seznámení s příslušnými kulturními reáliemi včetně širšího historického kontextu (dějiny románských zemí). Krom toho umožňuje obor studentům prohloubit si znalost kulturních a společenských reálií systematickým studiem italské literatury a studiem evropského a obchodního práva spolu s příslušnými odbornými jazykovými semináři.

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru Italský jazyk a literatura bude ovládat italský jazyk minimálně na úrovni C1 a bude schopen samostatné filologické práce v oblasti současného jazyka

Absolvent najde přímé uplatnění především v oborech, které vyžadují hlubší znalost současného italského jazyka např. v redakcích, v neziskových organizacích či podnicích zaměřených na mezinárodní spolupráci v oblasti kultury, apod. Může se uplatnit na pozicích asistenta, samostatného referenta či na nižších a středních řídících pozicích. Díky mezioborovému propojení filologických a právních znalostí najde uplatnění v institucích, které zajišťují kontakt s orgány Evropské unie, případně zprostředkovávají přeshraniční spolupráci s partnerskými euroregiony. Bude rovněž moci pokračovat v navazujícím magisterském studiu zaměřeném italskou filologii či na učitelství italštiny pro střední školy.

Možné kombinace s jinými dvouobory

Anglický jazyk a literatura, Bohemistika, Historie, Německý jazyk a literatura

 

Garantující pracoviště

Ústav romanistiky FF JU

Studijní plán

Ke stažení ZDE

Přijímací řízení

Informace ZDE