Název oboru

Historie (jednooborové i dvouooborové studium)

Typ oboru

Navazující magisterský

Doba studia

2 roky

Forma studia

Prezenční

Titul

Mgr.

Charakteristika oboru

Magisterský studijní obor Historie (jednooborové i dvouoborové) výrazným způsobem prohlubuje znalosti a dovednosti získané během studia bakalářského stupně studijního oboru Historické vědy tak, aby se jeho absolventi byli schopni uplatnit ve vědeckých institucích zabývajících se historickým výzkumem i v institucích zaměřených na ochranu pozůstatků minulosti a jejich prezentaci. Magisterský program, vedle nezbytné praktické aplikace získaných teoretických poznatků, připravuje studenty k případnému dalšímu vzdělávání.

Profil absolventa

Cílem studia oboru je příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků schopných samostatné vědecké práce v oboru historie, orientujících se v historiografii, současné metodologii historické vědy a schopných praktické aplikace získaných poznatků. Absolventi budou připraveni pro práci ve vědeckých institucích zabývajících se základním historickým výzkumem a v institucích zaměřených na ochranu a prezentaci kulturního dědictví (muzea, galerie, památkové ústavy, oblast cestovního ruchu), ale i v úřadech státní správy a samosprávy (odbory kultury, památkové péče a regionálního rozvoje krajských a městských úřadů, regionální rozvojové agentury apod.).

Možné kombinace s jinými dvouobory

Anglická a americká literatura, Bohemistika, Česko-německá areálová studia, Francouzský jazyk a literatura, Italský jazyk a literatura, Španělský jazyk a literatura

Garantující pracoviště

Historický ústav FF JU

Studijní plán

Ke stažení ZDE

Přijímací řízení

Informace ZDE