Rok řešení: 2017

Týmové projekty

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU - teoretické, metodické a ediční aspekty programů Historické vědy a Archeologie

 
Individuální projekty

Mgr. David Bohdálek
Reklamní činnost v socialistickém Československu v padesátých a šedesátých letech 20. století  na příkladu českobudějovického tužkárenství

Mgr. Václav Černý
Genealogie a dějiny rodu. Západoevroské a severoamerické podněty pro českou historickou demografii

 

Rok řešení: 2016

Týmové projekty

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU - teoretické, metodické a ediční aspekty programů Historické vědy a Archeologie

 
Individuální projekty

Mgr. David Bohdálek
Business history ve středoevropské historiografii - možnosti uplatnění konceptů zahraničních bádání při výzkumu československého tužkárenství 

Mgr. Václav Černý
Postavení mladších sourozenců v sociální struktuře venkova. Specifika českého prostředí v kontextu zahraničního bádání (stav a možnosti výzkumu) 

 

Rok řešení: 2015

Týmové projekty

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
Reflexe války očima člověka raného novověku

 
Individuální projekty

Mgr. Miroslav Morawetz
Odborné diskuse v korespondenci Jiřího Buquoye

 

Rok řešení: 2014

Týmové projekty

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
Reflexe války očima člověka raného novověku

 
Individuální projekty

Mgr. František Koreš
Paměti Přibíka Bukovanského Pinty z Bukovan a jeho syna Jana

Mgr. Monika Hrušková
Diplomatická mise Kryštofa Leopolda Schaffgotsche k polskému královskému dvoru v roce 1667

Mgr. Veronika Mezerová
Rodinná korespondence barokní šlechtičny Evy Polyxeny Kapounové ze Svojkova

Mgr. Michal Morawetz
Odborné diskuse v korespondenci Jiřího Buquoye

 

Rok řešení: 2013

Týmové projekty

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
Reflexe války očima člověka raného novověku
 
 
Individuální projekty
 
Mgr. Monika Hrušková
Císařští vyslanci v Polsku ve druhé polovině 17. století ve světle jejich deníků
 
Mgr. Miroslav Žitný
Komunikativní obraz bitev patnáctileté války s Turky (1591-1606)
 
Mgr. Veronika Mezerová
Odraz myšlenkového světa barokní šlchty na příkladu knihovny Gallasů
 

Rok řešení: 2012

Týmové projekty

doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.
Společnost českých zemí v 17. až 20. století. Prostor, ekonomické, sociální, kulturní a náboženské struktury českých zemí a jejich proměny v průběhu 17. - 20. století
 
PhDr. Pavel Král, Ph.D.
Konceptáře Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1622-1650) a farářské relace Bechyňského kraje (1677). Individuum a společnost v českých zemích poloviny 17. století v písemných pramenech
 
Individuální projekty
 
PhDr. Markéta Skořepová
Problematika osiřelých dětí v evropské historiografii - dosavadní výsledky zahraničního bádání a možnosti jejich aplikace ve vztahu k dějinám českého venkova
 
Mgr. Miroslav Žitný
Edice korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku
 

Rok řešení: 2011

Týmové projekty

doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.
Společnost českých zemí v 17. až 20. století. Prostor, ekonomické, sociální, kulturní a náboženské struktury českých zemí a jejich proměny v průběhu 17. - 20. století
 
PhDr. Pavel Král, Ph.D.
Konceptáře Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1622-1650) a farářské relace Bechyňského kraje (1677). Individuum a společnost v českých zemích poloviny 17. století v písemných pramenech
 

Individuální projekty

Mgr. Josef Kadeřábek
Exil - domov nebo past? Slánští pobělohorští exulanti v 17. století
 

Rok řešení: 2010

Týmové projekty

doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.
Společnost českých zemí v 17. až 20. století. Prostor, ekonomické, sociální, kulturní a náboženské struktury českých zemí a jejich proměny v průběhu 17. - 20. století
 
PhDr. Pavel Král, Ph.D.
Konceptáře Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1622-1650) a farářské relace Bechyňského kraje (1677). Individuum a společnost v českých zemích poloviny 17. století v písemných pramenech
 

Individuální projekty

Mgr. Václav Grubhoffer
Medializace smrti v "dlouhém" 19. století. Okamžik smrti a vzorce chování k umírajícím a mrtvým z hlediska dějin lékařství (1750-1900)
 
Mgr. Josef Kadeřábek
Šlechtická konfesionalizace optikou historické antropologie a obecné teorie sociálních systémů

 

Rok řešení: 2009

Individuální projekty

 
Mgr. Jakub Kohout
Proměny krajinného rázu mikroregionu Žďár nad Sázavou ve 20. století - oblast západ a jihozápad
 
Mgr. Jitka Skřičková
Osvícenská prozíravost. Karl Heinrich Seibt a pražské osvícenství
 
Mgr. Petr Kubát
Jarmil Krejcar z Růžokvětu. Svět české dekadentní společnosti 1880-1925
 
Mgr. Václav Grubhoffer
Antropologie smrti v prostředí vysoké šlchty v první polovině 19. století. Poslední nemoci, přechodový rituál smrti v rodině Schwarzenbergů v letech 1800-1850
 
Mgr. Josef Kadeřábek
Víra a vzdor. "Rekatolizace" smečenského panství v 17. století
 

Rok řešení: 2008

 
Individuální projekty
 
Mgr. Kateřina Pražáková
Obraz osmanské říše v novinovém zpravodajství 16. století
 
Mgr. Zuzana Gilarová
Brněnsko-olomoucký samizdat
 
Mgr. Ivan Malý
Vznik autoritativních režimů v Litvě (1926), Lotyšsku (1934) a Estonsku (1934) a reakce demokratické Evropy na příkladu československé zahraniční politiky a publicistiky
 
Mgr. Vojtěch Kyncl
Kontrolní aparát okupační moci v "Oberlandrat Pardubitz" mezi lety 1939-1945 a interakce bezpečnostní policie s udavači
 
Mgr. Václav Grubhoffer
Smrt a pohřby v rodině Schwarzenbergů v druhé polovině 18. a na počátku 19. století
 
Mgr. Zdeněk Duda
Člověk, smrt a onen svět v měšťanských testamentech v čase odkouzlování světa (kritická edice píseckých měšťanských testamentů z let 1730-1790)
 

Rok řešení: 2007

 
Individuální projekty
 
Mgr. Ivan Malý
Proces vnímání "pobaltských národů" v české společnosti 19. a 20. stoltí
 
Mgr. Kateřina Bicanová
Obraz moskevského knížectví v novinovém zpravodajství 16. století
 
Mgr. Zuzana Gilarová
Samizdatová edice Texty prážel a olomoucká nezávislá kulturní scéna v 70. a 80. letech 20. století
 
Mgr. Jaroslav Dibelka
Reflexe a sebereflexe ženy na okraji raně novověké společnosti
 

Rok řešení: 2006

Individuální projekty

 
Mgr. Kateřina Bicanová
Polský stát očima českých vyslanců na konci 16. století
 
Mgr. Ivan Malý
Výzkum reflexe Lotyšska v české kultuře a vědě 1788-1989
 
Mgr. Karel Kratochvíl
Edice pamětí Matouše Válka
 
Mgr. Jaroslav Dibelka
Cizoložství a jeho reflexe v očích raně novověkého obyvatelstva