ŘEŠENÉ PROJEKTY

2019

TÝMOVÉ PROJEKTY

Registrační číslo Řešitel Název projektu
126/2019/H prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. Využití komputačních nástrojů při analýze diskurzu
130/2019/H prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. Teoretické a metodologické aspekty rozvoje doktorských studijních programů v historických vědách

 

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

Registrační číslo Řešitel Název projektu

024/2019/H

 

Mgr. Josef Čížek Věřitelé Habsburků v zemích Koruny české v letech 1526-1620
131/2019/H Mgr. Tereza Majerovičová Etnoarcheologie zemědělců jihovýchodního Senegalu. Zaniklé a živé vesnice v oblasti národního parku Niokolo-Koba
041/2019/H Mgr. Aleš Černý Vnitropolitický vývoj první československé republiky na počátku dvacátých let 20. století ve světle zpráv britské legace v Praze 
035/2019/H Mgr. Libor Staněk Nejlepší české básně - právoplatná antologie, či prázdný konstrukt?

 

2018

TÝMOVÉ PROJEKTY

Registrační číslo

Řešitel

Název projektu

143/2016/H

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU - teoretické, metodické a ediční aspekty literárních a jazykovědných oborů

145/2016/H

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU - teoretické, metodické a ediční aspekty programů Historické vědy a Archeologie

 

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

Registrační číslo

Řešitel

Název projektu

 

039/2018/H

                                                                              Mgr. Bc. Václav Vondrovský                                     

Chronologie, formativní procesy a substinenční strategie neolitického sídelního areálu s rondely v Praze-Krči

068/2018/H

Mgr. Vladimír Panov

Mikuláš Varkoč a jeho diplomatické mise do Moskvy v letech 1589-1594

096/2018/H

Mgr. et Mgr. Adéla Novotná

Rekonstrukce výživy obyvatel raně středověkých hradišť v Čechách

 

2017

TÝMOVÉ PROJEKTY

Registrační číslo Řešitel Název projektu
143/2016/H prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU - teoretické, metodické a ediční aspekty literárních a jazykovědných oborů
145/2016/H prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU - teoretické, metodické a ediční aspekty programů Historické vědy a Archeologie

 

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

Registrační číslo Řešitel Název projektu

 

029/2017/H

                                                            Mgr. David Bohdálek                                      Reklamní činnost v socialistickém Československu v padesátých a šedesátých letech 20. století  na příkladu českobudějovického tužkárenství
058/2017/H Mgr. Václav Černý Genealogie a dějiny rodu. Západoevroské a severoamerické podněty pro českou historickou demografii
076/2017/H Mgr. Daniela Poláková Příběhy hrdinství protinacistického odboje - reprezentace a médium
116/2017/H Mgr. Martin Dvořák Korespondence Vladimíra Holana
086/2017/H Mgr. Zuzana Francová Hydronyma Karlovarského kraje
107/2017/H Mgr. Peter Demeter Život a dílo Terezie von Dalberg
075/2016/H Mgr. Klára Žemličková Vytvoření korpusových nástrojů pro kontrastivní analýzu slovosledu ve francouzském a českém jazyce

 

2016

TÝMOVÉ PROJEKTY

Registrační číslo Řešitel Název projektu
143/2016/H prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU - teoretické, metodické a ediční aspekty literárních a jazykovědných oborů
145/2016/H prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU - teoretické, metodické a ediční aspekty programů Historické vědy a Archeologie

 

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

Registrační číslo Řešitel Název projektu
095/2016/H Mgr. David Bohdálek                                            Business history ve středoevropské historiografii - možnosti uplatnění konceptů zahraničních bádání při výzkumu československého tužkárenství 
096/2016/H Mgr. Václav Černý Postavení mladších sourozenců v sociální struktuře venkova. Specifika českého prostředí v kontextu zahraničního bádání (stav a možnosti výzkumu) 
075/2016/H

Mgr. Klára Žemličková                                                                       

Vytvoření korpusových nástrojů pro kontrastivní analýzu slovosledu ve francouzském a českém jazyce
091/2015/H
 
Mgr. Michal Havrda Hydrodynamická mapa povodí Lužnice
024/2015/H Mgr. Markéta Šmídová                                                  Sociolingvistická perspektiva nahlížení na konverzační ukazatele v rioplatenské španělštině: metodologické problémy analýzy diskurzivních složek

2015

TÝMOVÉ PROJEKTY

Registrační číslo Řešitel Název projektu
165/2013/H doc. PhDr. Marie Janečková, CSc. Barokní text z aspektu lingvistického a historického
166/2013/H prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. Reflexe války očima člověk raného novověku
163/2013/H prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. Reprezentace v literárním textu jako indikace dobového diskurzu

 

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

Registrační číslo Řešitel Název projektu
091/2014/H Mgr. et Mgr. Libor Staněk Hospodářský, majetkový a ekonomický stav farností Volyňského vikariátu v období 1780-1945
052/2014/H Mgr. Michal Morawetz Odborné diskuse v korespondenci Jiřího Buquoye
091/2015/H Mgr. Michal Havrda Hydrodynamická mapa povodí Lužnice
024/2015/H Mgr. Markéta Šmídová Sociolingvistická perspektiva nahlížení na konverzační ukazatele v rioplatenské španělštině: metodologické problémy analýzy diskurzivních složek

 

2014

TÝMOVÉ PROJEKTY

Registrační číslo Řešitel Název projektu
165/2013/H doc. PhDr. Marie Janečková, CSc. Barokní text z aspektu lingvistického a historického
166/2013/H prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. Reflexe války očima člověk raného novověku
163/2013/H prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. Reprezentace v literárním textu jako indikace dobového diskurzu

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

Registrační číslo Řešitel Název projektu
137/2014/H Mgr. František Koreš Paměti Přibíka Bukovanského Pinty z Bukovan a jeho syna Jana
100/2014/H Mgr. Monika Hrušková Diplomatická mise Kryštofa Leopolda Schaffgotsche k polskému královskému dvoru v roce 1667
091/2014/H Mgr. et Mgr. Libor Staněk Hospodářský, majetkový a ekonomický stav farností Volyňského vikariátu v období 1780-1945
085/2014/H Mgr. Veronika Mezerová Rodinná korespondence barokní šlechtičny Evy Polyxeny Kapounové ze Svojkova
052/2014/H Mgr. Michal Morawetz Odborné diskuse v korespondenci Jiřího Buquoye
111/2014/H Mgr. Klára Novotná Ediční a metodologické zpracování ženských deníků druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století
092/2014/H Mgr. Pavla Janošová Výzkum socio-profesní skladby tzv. místních elit v městě a okrese Týn nad Vltavou v letech 1850-1918
145/2014/H

Mgr. Ewa Stępowska

Hledání "ezopského jazyka" v moderních českých literárních dějinách

2013

TÝMOVÉ PROJEKTY

Registrační číslo Řešitel Název projektu
165/2013/H doc. PhDr. Marie Janečková, CSc. Barokní text z aspektu lingvistického a historického
166/2013/H prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. Reflexe války očima člověka raného novověku
163/2013/H prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. Reprezentace v literárním textu jako indikace dobového diskurzu

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

Registrační číslo Řešitel Název projektu
091/2013/H Mgr. Veronika Nováková Slovosled pronominálních enklitik v komplexních větách s infinitivem
088/2013/H Mgr. Monika Hrušková Císařští vyslanci v Polsku ve druhé polovině 17. století ve světle jejich deníků
013/2013/H Mgr. Miroslav Žitný Komunikativní obraz bitev patnáctileté války s Turky (1591-1606)
118/2013/H Mgr. Veronika Mezerová Odraz myšlenkového světa barokní šlechty na příkladu knihovny Gallasů

2012

TÝMOVÉ PROJEKTY

Registrační číslo Řešitel Název projektu
103/2010/H doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc. Společnost českých zemí v 17. až 20. století. Prosotor, ekonomické, sociální, kulturní a náboženské struktury českých zemí a jejich proměny v průběhu 17.-20. století
101/2010/H PhDr. Pavel Král, Ph.D. Konceptáře Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1622-1650) a farářské relace Bechyňského kraje (1677). Individuum a společnost v českých zemích poloviny 17. století v písemných pramenech
100/2010/H prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. Proměny diskursu v novější české literatuře, literární řeč a modely reprezentací

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

Registrační číslo Řešitel Název projektu
097/2012/H Mgr. Markéta Skořepová Problematika osiřelých dětí v evropské historiografii - dosavadní výsledky zahraničního bádání a možnosti jejich aplikace ve vztahu k dějinám českého venkova
075/2012/H Mgr. Michala Kutláková Odborně-teoretický popis morfologie českého jazyka pro potřeby nerodilých mluvčí s němčinou jako rodným jazykem
101/2012/H Mgr. Miroslav Žitný Edice korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku
100/2012/H Mgr. Zuzana Vyskočilová Folklor a média, česko-slovenská komparace 
122/2012/H Mgr. Pavla Lencová Zobrazování všednosti v díle Skupiny 42

2011

TÝMOVÉ PROJEKTY

Registrační číslo Řešitel Název projektu

103/2010/H

doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.

Společnost českých zemí v 17. až 20. století. Prostor, ekonomické, sociální, kulturní a náboženské struktury českých zemí a jeich proměny v průběhu 17.-20. století

101/2010/H

PhDr. Pavel Král, Ph.D.

Konceptáře Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1622-1650) a farářské relace Bechyňského kraje (1677). Individuum a společnost v českých zemích poloviny 17. století v písemných pramenech

100/2010/H

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

Proměny diskursu v novější české literatuře, literární řeč a modely reprezentací

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

Registrační číslo Řešitel Název projektu
036/2011/H Mgr. Josef Kadeřábek Exil - domov nebo past? Slánští pobělohorští exulanti v 17. století

 

2010

TÝMOVÉ PROJEKTY

Registrační číslo Řešitel Název projektu
103/2010/H doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc. Společnost českých zemí v 17. až 20. století. Prostor, ekonomické, sociální, kulturní a náboženské struktury českých zemí a jejich proměny v průběhu 17.-20. století
101/2010/H PhDr. Pavel Král, Ph.D. Konceptáře Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1622-1650) a farářské relace Bechyňského kraje (1677). Individuum a společnost v českých zemích poloviny 17. století v písemných pramenech
100/2010/H prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. Proměny diskursu v novější české literatuře, literární řeč a modely reprezentací

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

Registrační číslo Řešitel Název projektu
150/2010/H Mgr. Václav Grubhoffer Medikalizace smrti v "dlouhém" 19. století. Okamžik smrti a vzorce chování k umírajícím a mrtvým z hlediska dějin lékařství (1750-1900)
043/2010/H Mgr. Josef Kadeřábek Šlechtická konfesionalizace optikou historické antropologie a obecné teorie sociálních systémů
080/2010/H Mgr. Zdeněk Brdek Kamil Bednář - proměny poetiky v kontextu 30. a 40. let 20. století

2009

Registrační číslo Řešitel Název projektu
014/2008/H Mgr. Jakub Kohout Proměny krajinného rázu mikroregionu Žďár nad Sázavou ve 20. století I - oblast západ a jihozápad
065/2008/H Mgr. Monika Mikolášková Německé gymnaziální čítanky užívané v českých zemích v období 1800-1914
067/2008/H Mgr. Jitka Skřičková Osvícenská prozíravost. Karl Heinrich Seibt a pražské osvícentství
086/2008/H Mgr. Petr Kubát Jarmil Krejcar z Růžokvětu. Svět české dekadentní společnosti 1880-1925
025/2008/H Mgr. Václav Grubhoffer Antropologie smrti v prostředí vysoké šlechty v první polovině 19. století. Poslední nemoci přechodový rituál smrti v rodině Schwarzenbergů v letech 1800-1850 
078/2008/H Mgr. Markéta Maturová Interkulturní komunikace a čeština jako cizí jazyk
004/2008/H PhDr. Štěpán Balík Polsko-česká komparatistika
013/2008/H Mgr. Josef Kadeřábek Víra a vzdor. "Rekatolizace" smečenského panství v 17. století

2008

Registrační číslo Řešitel Název projektu
70/2007/H-FF Mgr. Kateřina Pražáková Obraz osmanské říše v novinovém zpravodajství 16. století
71/2007/H-FF Mgr. Zuzana Gilarová Brněnsko-olomoucký samizdat
72/2007/H-FF Mgr. Ivan Malý Vznik autoritativních režimů v Litvě (1926), Lotyšsku (1934) a Estonsku (1934) a reakce demokratické Evropy na příkladu československé zahraniční polotiky a publicistiky
65/2007/H-FF Mgr. Vojtěch Kyncl Kontrolní aparát okupační moci v "Oberlandrat Pardubitz" mezi lety 1939-1945 a interakce bezpečnostní policie s udavači 
66/2007/H-FF Mgr. Václav Grubhoffer Smrt a pohřby v rodině Schwarzenbergů v druhé polovině 18. a na počátku 19. století
67/2007/H-FF Mgr. Peter Chvojka Literárně-teoretický diskurs z pohledu hermeneutiky
73/2007/H-FF PhDr. Štěpán Balík Polsko-české literární a jazykové vztahy
68/2007/H-FF Mgr. Zdeněk Duda Člověk, smrt a onen svět v měšťanských testamentech v čase odkouzlování světa (kritická edice píseckých měšťanských testamentů z let 1730-1790)

2007

Registrační číslo Řešitel Název projektu
4/2006/H-FF Mgr. Marin Hrdina Literárněhisotrická recepce romantismu
5/2006/H-FF Mgr. Ivan Malý Proces vnímání "pobaltských národů" v české společnosti 19. a 20. století
1/2006/H-FF Mgr. Kateřina Bicanová Obraz moskevského knížectví v novinovém zpravodajství 16. století
3/2006/H-FF Mgr. Zuzana Gilarová Samizdatová edice Texty přátel a olomoucká nezávislá kulturní scéna v 70. a 80. letech 20. století
6/2006/H-FF PhDr. Štěpán Balík Polsko-české literární vztahy
2/2006/H-FF Mgr. Jaroslav Dibelka Reflexe a sebereflexe ženy na okraji raně novověké společnosti

2006

Registrační číslo Řešitel Název projektu
71/2005/H-HU Mgr. Kateřina Bicanová          Polský stát očima českých vyslanců na konci 16. století          
68/2005/H-HU Mgr. Ivan Malý Výzkum refelexe Lotyšska v české kultuře a vědě 1788-1989
60/2005/H-PF Mgr. Veronika Košnarová České experimentální próza 60. let dvacátého století
70/2005/H-HU Mgr. Karel Kratochvíl Edice pamětí Matouše Válka
61/2005/H-PF Mgr. Marcela Pátková Proměny lyrického subjektu v Holanově poezii 50. a 60. let
69/2005/H-HU Mgr. Jaroslav Dibelka Cizoložství a jeho reflexe v očích raně novověkého obyvatelstva
59/2005/H-PF Mgr. Jakub Martinek Metodologické problémy literární historie
58/2005/H-PF Mgr. Iva Homolová Básnický koncept mýtu v české a německé literatuře 19. století