ŘEŠITEL

NÁZEV

DOBA ŘEŠENÍ

 

ŘEŠITEL

NÁZEV

DOBA ŘEŠENÍ

STANDARDNÍ PROJEKTY

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. Politická komunikace za českého stavovského povstání a jeho pořážky mezi Prahou, Drážďanami, Heidelberkem a Mnichovem 2019-2021
PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D. Korespondence císaře Leopolda I. s Janem Adolfem ze Schwarzenberku 1662-1683 (Kritická edice) 2019-2021
PhDr. Josef Prokop, Ph.D. Proměny literární a jevištní postavy "chlubivého vojáka" ve Francii, Itálii a ve Španělsku 16. a 17. století 2019-2021
prof. PaedD. Vladimír Papoušek, CSc.  Jazyk a řečové strategie české literární vědy 2018-2020
doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.  Tkalcovské stavy, záměrné demolice, zápalné oběti...? Nový pohled narituály v životě sídliště doby bronzové 2018-2020
doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D. Tvorba kompozit typu N-N v současné francouzštině 2017-2019
doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc. Českobudějovická diecéze ve druhé polovině 19. století 2017-2019
Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D. Ukazatele aktuálního členění v češtině a španělštině: komparativní textová analýza aktualizátorů a ostatních souvisejícíh prvků 2017-2019
PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D. Svatý stolec a české země v letech 1914-1918 2017-2019
PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D. Proměny kmotrovství ve venkovském prostředí v průběhu 19. století (Nový Rychnov, 1800-1899) 2017-2018
doc. PhDr. Michal Šroněk, CSc. Barokní výbava schwarzenberských patronátních okstelů v Čechách: oltáře a kazatelny 1660-1789 2016 - 2018
PhDr. Josef Prokop, Ph.D. Jehan de Nostradame a jeho fabulace v Životech slavných a starých provensálských básníků 2016 - 2018
Mgr. Martin Kaplický, Ph.D. (spoluřešitel, řešeno s FF UK) Proces a estetika: Explicitní a implikovaná estetika v procesuální filozofii Alfreda North Whiteheada  2016 - 2018
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. Neopragmatické myšlení a literární věda 2015 - 2017
prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. Historiografie ve službách politiky: historik Josef Kalousek a česká společnost 2. poloviny 19. století 2015 - 2017

doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.

Českobudějovická diecéze v letech 1783/1789-1850

2014 - 2016

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

Geneze výkladového diskurzu ve staré a střední francouzštině: aspekty textové strukturace v překladech latinských naučných spisů

2014 - 2016

PhDr. Kateřina Horníčková, Ph.D.

Tváře komunity. Obrazy, symboly a performance pozdně středověkého a raně novověkého města (1400-1700)

2014 - 2016

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

Evangelické církevní řády v Čechách a na Moravě 1520-1620. Příspěvek k poznání multikonfesionality a šlechtické konfesionalizace v českých zemích

2014-2016

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

Svět mužskosti. Nižší šlechta z českých zemí

ve válkách počátkem novověku

2013 - 2015

doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

Sociální transformace předměstí jako důsledek migrací a uplatňování strategií venkovského obyvatelstva

(České Budějovice 1750-1830)

2013 - 2016

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.

Tvorba kompozit typu N-N v současné italštině

2013 - 2015

doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

Karel Stloukal a vědecké kontakty mezi ČSR a Itálií v letech 1918-1951

2012 - 2014

prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.

Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu

2012 - 2016

PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.

Neolitické domky z Hrdlovky, SZ Čechy: změny tvaru a významu

2012 - 2014

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

Konvertita a exulant Jiří Holík. Příspěvek k dějinám exilu a problematice konverze, heterodoxie a disidence v období raného novověku

2012 -2014

PhDr. Ivo Cerman, Ph.D.

Enzyklopädie hraběte Thuna. Věda a mystika v pozdním osvícenství

2011 - 2014

PhDr. Pavel Marek, Ph.D.

Komunikace šlechty mezi Prahou a Madridem v 16. a 17. století

2010 - 2013

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

Re-prezentace a literární historie

2009 - 2011

Mgr. Lenka Martínková, Ph.D.

Organizace, správa a písemnosti českobudějovické diecéze na přelomu 18. a 19. století

2009 - 2011

doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.

Středověké cihlářství (rukopis a tisk publikace)

2008

doc. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.

Kodifikace a variace ideologicko-estetické normy v české literatuře 50. let 20. století

2008 - 2011

doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

Jaroslav Charvát a česká marxistická historiografie

2008 - 2010

doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.

Jazyk a styl v době barokní

2007 - 2009

doc. Dagmar Blümlová, CSc.

Evropanství v životě a díle literárního vědce Václava Tilleho (1867 - 1937)

2007 - 2009

Mgr. Martina Halamová, Ph.D.

Proměny, posun či stabilita v poetice Viktora Fischla (v závislosti na proměně kulturních a literárních diskursů)

2007 - 2009

doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.

Jazyková dynamika současné publicistiky

2007 - 2009

Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D.

Francouzská literatura v zrcadle českých překladů v období 60. let 20. století

2007 - 2009

prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.

Čechoamerická periodika

2005 - 2007

 

DOKTORSKÉ PROJEKTY

prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.

Identita české literatury a její mezinárodní kontext

2009 - 2012

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

Člověk, sociální skupina a společnost v dějinách novověku

2008 - 2011

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

Společnost raného novověku v 16 - 18. století (Teorie, metodologie, prameny)

2003 - 2007

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

Nadnárodní dimenze české národní kultury

2005 - 2008

 

ŘEŠITEL

NÁZEV

DOBA ŘEŠENÍ

POSTDOKTORSKÉ PROJEKTY

Mgr. Václav Grubhoffer, Ph.D.

Medikalizace smrti. Zdánlivá smrt a postoje lékařů ke zdánlivě mrtvým v Českých zemích (1780-1850)

2014 - 2016

Mgr. Zdeněk Brdek, Ph.D.

Myšlení Jindřicha Chalupeckého v kontextu 30. a 40. let 20. století

2014 - 2016

Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D.

Mezi vědou a beletrií: periodika Krok a Časopis českého muzea ve středoevropském kontextu

2010 - 2012

Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.

Struktura osídlení mikroregionu říčky Smutné v době bronzové

2009 - 2011

PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.

Divadlo a kulturní politika KSČ 1945 - 1956. Proměny uměleckého směřování a adaptační strategie

2009 - 2011

PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.

Deník Ferdinanda ze Schwarzenbergu z let 1686 - 1688 a 1696 - 1697 (Kritická edice)

2009 - 2011

PhDr. Ivo Cerman, Ph.D.

Šlechtická kultura v Čechách 18. století

2008 - 2010

Mgr. Ondřej Pešek, Ph.D.

Kontrastivní analýza textových organizátorů v současné francouzštině a češtině

2008 - 2010

Mgr. Pavel Marek, Ph.D.

Kariéry a myšlení českých katolických šlechticů bělohorské doby na příkladě biografie Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic

2006 - 2008

Mgr. Petr Justin, Ph.D.

Jihočeští Němci 1945 - 1953

2006 - 2008