Název oboru

Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (jednooborové studium)

Typ oboru

Bakalářský

Doba studia

3 roky

Forma studia

Prezenční

Titul

Bc.

Charakteristika oboru

Centrální složkou předkládaného oboru jsou předměty filologické. Hlavní zastoupení mají disciplíny jazykovědné teorie a praxe, v předmětové skladbě jsou doplňkově i disciplíny kulturně-historické. Filologická složka je doplněna dvěma prakticky zaměřenými specializacemi – právní a ekonomickou. Obě specializace sestávají ze základního teoretického uvedení do oboru, na které navazují semináře příslušného odborného jazyka. Odborná francouzská terminologie, se kterou se studenti v těchto seminářích seznamují, je tak podložena teoretickými znalostmi oboru.

Vzhledem k jazykovým kompetencím současné generace uchazečů o studium jakož i k potřebám současného trhu práce jsou součástí oboru i kurzy anglického jazyka (od úrovně B1), a to jak obecné, tak i z oblasti odborné (obchodní a právní angličtina). Studenti si dále budou moci vybrat třetí cizí jazyk (od úrovně začátečníků).

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod bude ovládat francouzský jazyk minimálně na úrovni C1. Osvojí si i základní kompetence překladatelské. 

Cílovou úrovní znalosti anglického jazyka je úroveň B2. Kromě kurzů obecné angličtiny se absolventovi dostane vzdělání i v oblasti angličtiny obchodní. Třetí cizí jazyk, který si musí student povinně vybrat z nabídky (italština, němčina, ruština, španělština), je vyučován od úrovně začátečníků, přičemž cílovou úrovní je A2 SERR.

Absolvent dále získá základní teoretickou průpravu v oblasti práva a ekonomie. Obě disciplíny jsou doplněny semináři odborné francouzštiny, v nichž si absolvent osvojí příslušnou terminologii a další specifika právního a ekonomického jazyka.

Absolventi se uplatní na pozicích asistenta, samostatného referenta či na nižších a středních řídících pozicích v soukromém sektoru i ve státní správě. Díky mezioborovému propojení filologických a právních znalostí najdou uplatnění v institucích, které zajišťují kontakt s orgány Evropské unie, případně zprostředkovávají přeshraniční spolupráci s partnerskými euroregiony. Budou rovněž moci pokračovat v navazujícím magisterském studiu zaměřeném na synchronní zkoumání odborného jazyka.

Garantující pracoviště

Ústav romanistiky FF JU

Studijní plán

Ke stažení ZDE

Dvojí diplom

Absolvent oboru může získat tzv. double degree

Přijímací řízení

Informace ZDE