Francouzský jazyk a literatura

Jak se stát studentem?

Přijetí bez přijímacích zkoušek

Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90, průměrná známka z předmětu francouzský jazyk nejvýše 1,50.

 

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde)

 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru uchazeči prokážou:

  • Schopnost komunikovat francouzsky minimálně na úrovni A2 SERR (optimální je úroveň B1-B2).
  • Rozhled ve francouzské/frankofonní literatuře. K pohovoru si uchazeči přinesou seznam přečtené beletrie, poezie a divadelních her od francouzských, resp. frankofonních autorů (v češtině i v originále).
  • Orientace v následujících oblastech: dějiny Francie; současný francouzský politický, společenský a ekonomický život; francouzské umění

 

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

  • Schopnost komunikace ve francouzském jazyce = max. 50 bodů
  • Diskuze nad seznamem přečtené literatury = max. 25 bodů
  • Znalost reálií, dějin a kultury Francie = max. 25 bodů

 

(Doplňující informace k pohovoru viz zde.)

Co tento obor nabízí?

- Praktickou znalost francouzského jazyka na úrovni C1

- Rozhled ve francouzské a frankofonní literatuře

- Schopnost teoreticky uvažovat o jazyce a o literatuře

- Schopnost efektivně získávat a vyhodnocovat informace v cizím jazyce s použitím moderních informačních prostředků

- Možnost zvolit si povinně-volitelné předměty zaměřené na odborný administrativně-právní jazyk

- Možnost strávit část studia v zahraničí – seznam partnerských univerzit

prohlédnout si prezentaci oboru

Garantující pracoviště

Ústav romanistiky FF JU v ČB