Název oboru

Francouzský jazyk a literatura (jednooborové i dvouoborové studium)

Typ oboru

Bakalářský

Doba studia

3 roky

Forma studia

Prezenční

Titul

Bc.

Charakteristika oboru

Obor nabízí studentům získání jazykových kompetencí ve francouzském jazyce na úrovni C1 podle Evropského referenčního rámce. Dále zprostředkovává systematické znalosti synchronní lingvistiky tohoto jazyka (fonetika a fonologie, morfosyntax, lexikologie), opírající se o obecně lingvistický základ (obecná lingvistika, románská lingvistika). Do povinné složky rovněž patří seznámení s příslušnými kulturními reáliemi včetně širšího historického kontextu (dějiny románských zemí). Krom toho umožňuje obor studentům prohloubit si znalost kulturních a společenských reálií systematickým studiem francouzské literatury a studiem evropského a obchodního práva spolu s příslušnými odbornými jazykovými semináři.

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru Francouzský jazyk a literatura bude ovládat francouzský jazyk minimálně na úrovni C1 a bude schopen samostatné filologické práce v oblasti současného jazyka

Absolvent najde přímé uplatnění především v oborech, které vyžadují hlubší znalost současného francouzského jazyka např. v redakcích, v neziskových organizacích či podnicích zaměřených na mezinárodní spolupráci v oblasti kultury, apod. Může se uplatnit na pozicích asistenta, samostatného referenta či na nižších a středních řídících pozicích. Díky mezioborovému propojení filologických a právních znalostí najde uplatnění v institucích, které zajišťují kontakt s orgány Evropské unie, případně zprostředkovávají přeshraniční spolupráci s partnerskými euroregiony. Bude rovněž moci pokračovat v navazujícím magisterském studiu zaměřeném francouzskou filologii či na učitelství francouzštiny pro střední školy.

Možné kombinace s jinými dvouobory

Anglický jazyk a literatura, Bohemistika, Historie, Německý jazyk a literatura

 

Garantující pracoviště

Ústav romanistiky FF JU

Studijní plán

Ke stažení ZDE

Přijímací řízení

Informace ZDE