Název oboru

Francouzský jazyk a literatura (dvouooborové studium)

Typ oboru

Navazující magisterský

Doba studia

2 roky

Forma studia

Prezenční

Titul

Mgr.

Charakteristika oboru

Předmětová skladba oboru vychází z tradičního modelu filologického studia, které propojuje složku jazykovědnou se složkou literárněvědnou a složkou civilizačně-kulturní. Důraz je kladen i na praktické jazykové kompetence absolventa, které tvoří výraznou přidanou hodnotu ve vztahu k pracovnímu trhu. Disciplíny jazykovědné se v souladu s dobrou praxí magisterských filologických oborů českých univerzit zaměřují na analýzu tzv. vyšších rovin jazykového systému (syntax a text) a na vývojové aspekty francouzského jazyka. Disciplíny literárněvědné pokrývají zejména starší období francouzského literárního kánonu a v souladu s moderními trendy se věnují nehexagonálním francouzsky psaným literaturám.  Studium obsahuje i specializační složku volitelných předmětů.

Profil absolventa

Absolvent získá praktické jazykové a komunikativní dovednosti odpovídajících úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce.

Na základě moderních přístupů k vědeckému popisu jazyka si absolvent rozšíří systémové znalosti o francouzském jazyce. Synchronní studium jazykových jevů je obohaceno i o aspekty diachronní, v souladu se současnými jazykovědnými tendencemi získá absolvent znalosti ze syntaxe současné francouzštiny, z  textové lingvistiky a pragmalingvistiky.

V rámci literárních disciplín si absolventi v návaznosti na základní znalosti z oblasti literární historie a práce s textem, získané v průběhu bakalářského studia, rozšíří  a prohloubí své znalosti, především pokud jde o starší vývojové fáze francouzské literatury a literaturu frankofonní.

Díky své pokročilé jazykové, kulturní a komunikační průpravě absolvent najde uplatnění všude tam, kde zaměstnavatel z veřejného či soukromého sektoru požaduje vysokou úroveň jazykových znalostí, interkulturních kompetencí a samostatného, kritického a tvůrčího myšlení: překladatel, redaktor, pracovník sekcí zajišťujících styk s frankofonním prostředím, public relations apod. Díky dvouoborové skladbě studia je uplatnitelnost absolventa na trhu práce univerzálnější.

Možné kombinace s jinými dvouobory

Anglická a americká literatura, Bohemistika, Česko-německá areálová studia, Italský jazyk a literatura, Historie, Španělský jazyk a literatura

Garantující pracoviště

Ústav romanistiky FF JU

Studijní plán

Ke stažení ZDE

Přijímací řízení

Informace ZDE