Vítejte na stránkách Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky!

Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky se profiluje jakožto pracoviště orientované ve své pedagogické i vědecké činnosti na areál, který představuje Česká republika a německy mluvící země.

Ústav má akreditovány dva bakalářské studijní obory: jednooborový interdisciplinární obor Česko-německá areálová studia a dvouoborový germanistický obor Německý jazyk a literatura.
Pro absolventy těchto bakalářských studijních oborů a oborů příbuzných je určen jednooborový navazující magisterský studijní obor Česko-německá areálová studia, který svým obsahem reaguje na založení Evropského regionu Dunaj – Vltava. Studenti jsou proto již během studia cíleně připravováni pro profesní působení v tomto areálu.

Pro absolventy dvouoborového bakalářského studia s oborem Německý jazyk a literatura je určen dvouoborový navazující magisterský studijní obor Česko-německá areálová studia. Tento obor je založen na teritoriálně propojeném pojetí české a německé filologie s vědami sociálními. V povinných předmětech je upřednostněna filologie germanistická, předměty povinně volitelné jsou nabízeny ve dvou modulech: v modulu s filologickým zaměřením a v modulu se zaměřením sociálněvědním. Student si v průběhu studia předmětů povinně volitelných vybírá jeden z těchto modulů, což umožňuje, aby se již v průběhu studia odborně profiloval, například opět na germanistiku.

Všechny studijní obory nabízejí studentům také četné zahraniční mobility v německy mluvících zemích i jinde (programy ERASMUS+, CEEPUS, GIP, Sprach- und Sommerkurse, DAAD-Studienstipendien). Jejich cílem je umožnit studentům zvýšit jazykové a komunikační dovednosti, potvrdit interkulturní kompetence, prakticky aplikovat teoretické poznatky získané během studia a prohloubit osobní přeshraniční kontakty.  

 

Mimořádné informace:

Děkan FF JU vyhlásil druhé kolo přijímacích zkoušek

Uchazeči o studium mohou podávat přihlášky ke studiu bakalářských oborů do 31. srpna 2018

DAAD: Informace o stipendijních programech pro ČR     

Univerzita v Českých Budějovicích a Univerzita Pasov zahajují společný projekt v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

News
31.8.
pro praktické stáže v zahraničí pro AR 2018/2019
31.8.
do bakalářského studia na FF JU
31.8.
během letních prázdnin