Ústav archivnictví a PVH

Ústav vznikl k 1. dubnu 2006. Je vědecko - pedagogickým pracovištěm, které zajišťuje vzdělání nejprve v tříletém bakalářském studiu archivnictví, jehož absolventi mohou dále pokračovat v navazujícím dvouletém magisterském studijním oboru - Ústav archivnictví a PVH FF JU je jedním z celkem čtyř pracovišť v České republice, který navazující  studium umožňuje, po jeho dokončení lze absolvovat i rigorózní řízení.  Studium oboru Archivnictví, který je možno volit i v kombinaci s dalšími obory, přitom poskytuje hluboký vhled nejen do široké problematiky samotného archivnictví, ale i tzv. pomocných věd historických, dějin správy a historie obecně, čímž vytváří všestranné předpoklady pro její zvládnutí a následně široké uplatnění nejen v archivech, spisovnách, státní správě a samosprávě, ale i v dalších příbuzných institucích (muzea, knihovny především s historickými fondy, ústavy památkové péče, antikvariáty, apod.). Nově nabízí ústav také doktorské studium oboru Pomocné vědy historické. Od roku 2012 je ústav členem mezinárodní organizace ICARUS (International Centre for Archival Research).

 

 

Aktuální odkazy:

www.cesarch.cz - Česká archivní společnost

www.ceskearchivy.cz - Stránky státních archivů Jihočeského kraje

www.sekcecascb.blog.cz - Stránky studentů archivnictví z Českých Budějovic (Českobudějovická studentská sekce)

 

News
22.5.
obhajovaných na Ústavu archivnictví a PVH FF JU v červnu 2018
19.4.
za reprezentaci ústavu v Celostátní studentské vědecké konferenci Historie 2018.
5.3.
Cena byla udělena za publikaci " Konvertita a exulant Jiří Holík. Příspěvek k dějinám exilu a problematice konverze v období raného novověku"
1.2.
Do projektu je za Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích zapojen Ústav archivnictví a PVH FF spolu s Ústavem aplikované informatiky PřF.
4.1.
nabízené Ústavem archivnictví a PVH FF JU v LS AR 2017/18 budou otevřeny při minimálním počtu 5 zapsaných studentů!