POST-DOC IN CORPUS LINGUISTICS

Faculty of Arts of the University of South Bohemia announces the request for this position, application deadline is March 16, 2018 

 

Technologická agentura ČR

vyhlášení další soutěže na podporu aplikovaného společenskovědního a humantiního výzkumu ÉTA se očekává na jaře r. 2018, blíže viz harmonogram veřejných soutěží.

V rámci programu budou podpořeny projekty zaměřené na jednu z těchto oblastí:
a) člověk a společnost v kontextu dynamických společenských a technologických proměn a výzev 21. století,
b) člověk a prostředí pro jeho život v kontextu udržitelného rozvoje krajiny, regionů, měst a obcí a stavební kultury,
c) člověk a ekonomika v kontextu objevení nových konkurenčních výhod a rozvoje kompetencí pro 21. století,
d) člověk a společenský systém v kontextu interakce mezi občanem a státem, veřejných politik, správy a veřejných služeb orientovaných na občana.
 

 

Bulletin Rady pro výzkum, vývoj a inovace

ze dne 8. a 22. září 2017 s hlavními výstupy ze dvou posledních zasedání RVVI

 

Fulbrightova komise

Fulbright Specialist Program - pro krátkodobý pobyt odborníka z USA hostujícího 2-6 týdnů na Vaší instituci

Fulbright-Masarykovo stipendium - v doktorské, postdoktorské a seniorské kategorii

 

ERIH PLUS

Informace o seznamu vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd 

V polovině roku 2014 došlo ke zjednodušení a zpřehlednění původních seznamů vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd  (ERIH Initial Lists 2007-2008 a ERIH Revised Lists 2011-2012) a byl vytvořen nový seznam ERIH PLUS, ve kterém původní kategorie AB/INT1, INT2 a C/NAT nahradilo autorství (mezinárodní, národní a lokální). Autorství je určováno na základě jednotlivých čísel vydaných za poslední dva roky a pro mezinárodní autorství platí, že méně než 2/3 autorů pochází ze země vydávání, pro národní autorství platí, že více než 2/3 autorů pochází ze země vydání a pro místní autorství platí, že více než 2/3 autorů pochází z instituce vydavatele. Mezi minimální kritéria pro zařazení časopisu patří: proces externího recenzování (external peer review), akademická ediční rada, platné ISSN, publikování původních vědeckých článků s abstrakty a adresami všech autorů v angličtině nebo v jiném jazyce příslušejícímu danému oboru, aspoň 1/3 publikujících autorů mimo vydávající instituci. Přehodnocení kategorizace nebo zařazení nových časopisů probíhá průběžně (KRITÉRIA PŘIJETÍ). Podle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů pro léta 2013 až 2015 je výsledek z časopisu evidovaného v databázi ERIH ohodnocen bodovým hodnocením Jneipm (tj. 30 - 10 bodů v závislosti na kategorii). 

SEZNAM ERIH PLUS