Studijní obor: Románské jazyky

Studium v doktorském studijním oboru Románské jazyky předpokládá vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti francouzského, italského nebo španělského jazyka. Studium probíhá pod vedením školitele podle individuálního studijního plánu, a to ve formě prezenční nebo kombinované.

Doktorská disertační práce, jejíž obhajobou je studium zakončeno, má přinášet původní vědecké výsledky a je tak chápána jako relevantní monografický příspěvek k aktuální problematice oboru.

 

Oborová rada Románských jazyků

Předseda

           doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D. 

Interní členové

doc. Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.

Externí členové

prof. Guy Achard-Bayle (Université de Lorraine, Nancy-Metz, Francie)

doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (FF UK Praha)

doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. (FF UK Praha)

prof. Colette Feuillard (Université Paris-Descartes, Francie)

prof. PhDr. Sylva Hamplová, CSc. (FF UK Praha)

doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc (FF MU Brno)

prof. PhDr. Jana Králová, CSc. (FF UK Praha)

prof. Savina Raynaud (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Itálie)

 

Požadavky na přijetí ke studiu

  • Absolutorium magisterského studia francouzského, italského nebo španělského jazyka, resp. oboru příbuzného
  • Absolvování přijímacího pohovoru, který sleduje zejména dva cíle:
    • ověřit faktografické a metodologické znalosti příslušného oboru a předpoklady uchazeče k samostatné vědecké práci; uchazeč mj. prokáže výsledky dosavadní odborné práce (diplomová práce, publikační činnost)
    • diskutovat uchazečovy představy o tématu doktorské práce na základě předem zpracovaného písemného projektu (přikládá se k přihlášce)

Před podáním přihlášky doporučujeme uchazečům konzultovat téma a zaměření dizertační práce s předpokládaným školitelem.

 

Studijní plán

Studium předpokládá složení zkoušek z následujících předmětů:

Obecná lingvistika

Románská lingvistika

Specializace

Metodologie lingvistického výzkumu

Doktorský seminář  I-V

Odborná a vědecká činnost I-V

Filozofie

Anglický jazyk (úroveň B2)

 

Podrobný studijní plán najdete na webu studijního oddělení FF JU v sekci studijní plány.

Podrobnou charakteristiku oborových studijních předmětů najdete ZDE.

 

Doktorské semináře

Akademický rok 2016/2017

Čtvrtek 31. srpna 2017 ve 13,00 hodin,  učebna S8

Program:

13,00-13,30    Mgr. Hana Jiráková: Intenzifikace adjektiv a adverbií – rešerše vybrané literatury

13,30-14,00    Mgr. Klára Žemličková: Plasticita francouzského slovosledu – frekvence tematických podmětů ve francouzštině

14,00   Shrnutí postupu práce na dizertaci - Mgr. Alena Petříková, Mgr. Markéta Šmídová

 

Pátek 2. září 2016 ve 13,30 hodin, učebna S9

Program:

13,30-14,00    Mgr. Markéta Šmídová: Metodologické problémy sběru a analýzy dat se zaměřením na konverzační markery

14,00-14,30    Mgr. Michaela Dandová: Zdvořilostní zájmenné oslovení v katalánštině: změny pragmatických funkcí (vós-vostè)

14,30-15,00    Mgr. Klára Žemličková: Slovosled v českém jazyce

 

Pátek 12. února 2016 ve 13,30 hodin,  učebna S2

Program:

13,30-14,00    Mgr. Klára Žemličková: Syntéza stěžejních teorií AČV v rámci Pražské školy
14,00-14,30    Mgr. Alena Petříková: Aspekt ve verbonominálním predikátu, hranice mezi termíny
14,30-15,00    Mgr. Lenka Drašarová: Epistémická modalita a evidencialita v odborných textech
15,00-15,30    Mgr. Petr Kos, Ph.D.: Onomaziologie a ptáci
15,30-16,00    Mgr. Markéta Šmídová: Markery che a boludo: příklad konverzační rivality?
16,00-16,30    Mgr. Michaela Dandová: Zdvořilostní zájmenné oslovení v katalánštině,    italštině a portugalštině v paralelním korpusu InterCorp

 

Akademický rok 2014/2015

Středa 26. srpna 2015 ve 13,30 hodin, učebna S9

Program:

13,30 – Mgr. Lenka Drašarová: Obecné pojetí evidenciality a její vztah k epistémické modalitě
14,00 – Mgr. Alena Petříková: Teoretické přístupy ke kategorii aspektu – obecná lingvistika a mereologie
14,30 – Mgr. Markéta Šmídová: Vokativ jako konverzační marker: boludo v rioplatenštině
15,00 – Mgr. Michaela Dandová: Zdvořilostní zájmenné oslovení v katalánštině

 

Pátek 13. února 2015 v 9.30 hodin, učebna S7

Program:

Mgr. Alena Petříková: Determinace predikativního jména ve verbonominálním predikátu s kategoriálním slovesem, nulový člen mezi ostatními členy
Mgr. Lenka Drašarová: Epistemická modalita a způsoby jejího vyjádření
Mgr. Michaela Vybíhalová: Analýza sémantiky epistemických částic/adverbií v češtině a francouzštině 
Mgr. Markéta Šmídová: Analýza diskurzu: vybrané teoretické přístupy a jejich použitelnost při studiu konverzačních částic
Mgr. Michaela Dandová: Zdvořilost (nejen) z pohledu Penelope Brown a Stephena C. Levinsona
Lic. María José Santiago Gutiérrez: El orden de palabras en la oración. Revisión y posible vía de investigación

 

Akademický rok 2013/2014

Pátek 14. března 2014 ve 14 hodin, učebna S12

Program:

Mgr. Michaela Vybíhalová: Modalita - možnosti teoretického uchopení
Mgr. Alena Petříková: Aspekt z pohledu vybraných klíčových pojmů
Doc. Ondřej Pešek: Od pojmu k signifié - úvaha nad dílem F. Rastiera
Doc. Pavel Štichauer: Ecův kognitivní typ a jádrový obsah
Doc. Jan Radimský: Mentální reprezentace - kapitola z kognitivní psychologie očima lingvistiky