Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vědeckou hodnost Ph.D. je možno získat v rámci pevně organizovaného, interního nebo distančního, doktorského studijního programu. U absolventů doktorského studia se předpokládá, že se budou věnovat vědecké práci.

Požadavky k přijímacím zkouškám do doktorského studia českých dějin:

  • ukončené magisterské studium historie nebo příbuzného oboru
  • vyhraněný badatelský zájem o české dějiny v širším středoevropském kontextu (uchazeč předloží teze svého zamýšleného doktorského projektu a soupis prostudované odborné literatury k širšímu zaměření své práce)
  • uchazeč předloží soupis svých publikovaných studií
  • prokáže aktivní znalost aspoň jednoho světového jazyka

Podmínky pro přijetí ke studiu (+ přihláška k doktorskému studiu, elektronická přihláška - web FF JU)

Doktorský studijní program zahrnuje tyto dílčí zkoušky:

Oborová rada doktorského studia:

předseda:

            prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. (Filozofická fakulta JU)

členové:

           prof. PhDr. Petr Fidler (Filozofická fakulta JU)

           doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (Filozofická fakulta JU)

           prof. PhDr. Svatava Raková, CSc. (Historický ústav Akademie věd ČR)

          doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (Filozofická fakulta JU)

           prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

           prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity)