Doktorské studium

Opatření děkana č. 14/2013, jímž se vydává Řád doktorského studia na Filozofické faklutě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Cílem studijního programu je příprava mladých badatelů v oboru Pomocné vědy historické (a příbuzné obory). Úspěšné studium zaručuje dokonalé zvládnutí teoretických i metodologických východisek, zejména příslušné odborné problematiky. Obhájené doktorské práce představují původní přínosná a hodnotná vědecká díla, ať už se zaměří na zcela nové poznatky a problémy, nebo na nové originální řešení problémů již dříve zpracovaných. U absolventů doktorského studia se předpokládá, že se budou věnovat vědecké práci.

Vědeckou hodnost Ph.D. v oboru Pomocné vědy historické je možno získat v rámci pevně organizovaného, interního nebo distančního, doktorského studijního programu. Doktorský studijní program se realizuje formou individuálního studijního plánu, který se skládá z obecné (včetně jazykové) a specializované části a je doplněn vědeckovýzkumnými aktivitami.

 

Požadavky k přijímacím zkouškám do doktorského studia PVH:

  • ukončené magisterské studium Archivnictví, Pomocné vědy historické či Historie nebo příbuzných oborů
  • vyhraněný badatelský zájem o pomocné vědy historické a příbuzné obory (dějiny správy, pramenověda), schopnost samostatné vědecké práce a uchazečovy představy o zaměření jeho doktorského studia a tématu jeho disertační práce (uchazeč předloží teze svého zamýšleného doktorského projektu a soupis prostudované odborné literatury k širšímu zaměření své práce)
  • uchazeč prokáže odpovídající výsledky dosavadní odborné práce (diplomová práce, publikační činnost)
  • uchazeč prokáže aktivní znalost aspoň jednoho světového jazyka (zvláště s ohledem na téma práce)
  • absolventi jiných oborů než Archivnictví či Pomocné vědy historické prokáží při přijímacím řízení i základní znalosti z profilových předmětů oboru (PVH, dějiny správy)

 

Podmínky pro přijetí ke studiu (+ přihláška k doktorskému studiu, web FF JU)
Studijní plán ke stažení zde.

 

Doktorský studijní program zahrnuje tyto dílčí zkoušky:

 

Oborová rada doktorského studia:

Předsedkyně:

Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

 

Členové:

Doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. (Filozofická fakulta JU) 

Doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (Filozofická fakulta JU)

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě)

Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. (Archiv hlavního města Prahy)

Mgr. Lenka Martínková, Ph.D. (Filozofická fakulta JU)

Doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)