Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech FF JU pro  akademický rok 2019/2020 - pro programy České dějiny, Pomocné vědy historické, Teorie a dějiny novější české literatury a Románské jazyky. Pro studijní program Archeologie budou podmínky zveřejněny až po obdržení akreditace pro toto studium.

Přihláška k doktorskému studiu - nově pouze elektronicky přes webové rozhraní

Přijímací řízení - vzorová složenka

Přihláška ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce

Řád doktorského studia

Řád doktorského studia (od AR 2019_2020)

Studijní a zkušební řád JU

Opatření rektora o zveřejňování disertačních, diplomových, bakalářských a rigorózních prací studentů JU

Opatření děkana č. 14/2018, jímž se stanovuje výše stipendií pro doktorandky/doktorandy prezenční formy studia

Opatření děkana č. 17/2018, jímž se stanovuje forma kontroly disertačních a rigorózních prací z hlediska jejich podobnosti s pracemi jinými  

Seznam oborů doktorského studia

Obor doktorského studia

Jazyk studia        

Platnost akreditace pro standardní dobu studia 3 roky

Platnost akreditace pro standardní dobu studia  4 roky

Románské jazyky

český jazyk

1. 11. 2017

(?) 2029

Pomocné vědy historické                                        

český jazyk

31. 12. 2024

16. 11. 2028

České dějiny

český jazyk

31. 8. 2019

16. 11. 2028

Tschechische geschichte                                 

německý jazyk

31. 8. 2019

 

Dějiny novější české    literatury

český jazyk

31. 8. 2019

 

Teorie a dějiny novější české literatury

český jazyk

 

1. 3. 2029

History of 19th and 20th Century Literature

anglický jazyk

31. 8. 2019

 

Theory and History of Modern Czech Literature

anglický jazyk

 

1. 3. 2029

Český jazyk

český jazyk

31. 7. 2020

 

Archeologie

český jazyk

1. 11. 2019

 

Pozn.: Akreditovaným studijním programům zůstává akreditace v platnosti po dobu 3 let od nabytí účinnosti novely zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, tj. do května 2019. 

Informace k DSP Historické vědy/České dějiny

Informace k DSP Teorie a dějiny literatury/Dějiny novější české literatury

Informace k DSP Filologie/Český jazyk

Informace k DSP Historické vědy/Pomocné vědy historické

Informace k DSP Filologie/Románské jazyky

Informace k DSP Archeologie/Archeologie

PORTÁL IS/STAG - veřejná část databáze kvalifikačních prací, včetně posudků na práce