Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech FF JU pro  akademický rok 2018/2019 - pro obory České dějiny, Pomocné vědy historické, Dějiny novější české literatury, Český jazyk, Románské jazyky a Archeologie

Přihláška k doktorskému studiu

Přijímací řízení - vzorová složenka

Přihláška ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce

Řád doktorského studia

Studijní a zkušební řád JU

Opatření rektora o zveřejňování disertačních, diplomových, bakalářských a rigorózních prací studentů JU

Opatření děkana č. 14/2018, jímž se stanovuje výše stipendií pro doktorandky/doktorandy prezenční formy studia

Opatření děkana č. 17/2018, jímž se stanovuje forma kontroly disertačních a rigorózních prací z hlediska jejich podobnosti s pracemi jinými  

Seznam oborů doktorského studia

Obor doktorského studia Jazyk studia Platnost akreditace
Románské jazyky český jazyk 1. 11. 2017
Pomocné vědy historické český jazyk 31. 12. 2024
České dějiny český jazyk 31. 8. 2019
Tschechische Geschichte německý jazyk 31. 8. 2019
Dějiny novější české literatury český jazyk 31. 8. 2019
History of 19th and 20th Century Literature anglický jazyk 31. 8. 2019
Český jazyk český jazyk 31. 7. 2020
Archeologie český jazyk 1. 11. 2019

Pozn.: Akreditovaným studijním programům zůstává akreditace v platnosti po dobu 3 let od nabytí účinnosti novely zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, tj. do května 2019. 

Informace k DSP Historické vědy/České dějiny

Informace k DSP Teorie a dějiny literatury/Dějiny novější české literatury

Informace k DSP Filologie/Český jazyk

Informace k DSP Historické vědy/Pomocné vědy historické

Informace k DSP Filologie/Románské jazyky

Informace k DSP Archeologie/Archeologie 

 

PORTÁL IS/STAG - veřejná část databáze kvalifikačních prací, včetně posudků na práce