Opatření děkana č. 14/2013, jímž se vydává Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Vědeckou hodnost Ph.D. je možno získat v rámci pevně organizovaného, interního nebo distančního, doktorského studijního programu.

 

Cílem studijního programu je příprava mladých badatelů v oboru novější české literatury, tedy české literatury 19. a 20. století, a to i ve vztahu k jiným kulturním kontextům v Evropě či ve světě. V rámci studia je kladen důraz na problematiku literárněhistorické metodologie a na rozvíjení literárněvědného myšlení, které studentům napomáhá při realizaci disertačních projektů. Obhájené disertační práce představují samostatné vědecké monografie. Absolvent je plně kvalifikován k samostatné i týmové vědecké práci na vysokoškolských a vědeckých pracovištích.

 

Požadavky k přijímacím zkouškám do doktorského studia Dějin novější české literatury:

 • ukončené magisterské studium bohemistiky nebo příbuzného oboru
 • vyhraněný badatelský zájem o dějiny české literatury v evropském kontextu (uchazeč předloží teze svého zamýšleného doktorského projektu a soupis prostudované odborné literatury k širšímu zaměření své práce)
 • uchazeč předloží soupis svých publikovaných studií
 • uchazeč prokáže aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka
   

Podmínky pro přijetí ke studiu v AR 2015/2016 (+ přihláška k doktorskému studiu)

 

Doktorský studijní program zahrnuje tyto dílčí zkoušky:

 • zkouška z filozofie
 • zkouška z literární teorie a teorie interpretace
 • zkouška z literární historie
 • zkouška z metodologie literární historie
 • zkouška ze světového jazyka I
 • zkouška ze světového jazyka II
 • státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce
   

Studijní plán ke stažení zde (pdf)

 

Oborová rada doktorského studia:

 

předseda:
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. (Filozofická fakulta JU)

 

členové:
prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D. (Filozofická fakulta JU)

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. (Filozofická fakulta UK)

doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc. (Masarykův ústav - Archiv Akademie věd ČR)

Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (Akademi věd České republiky)

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. (Akademie věd České republiky)

prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. (Akademie věd České republiky)

prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc. (Filozofická fakulta JU)

prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A. (Filozofická fakulta UK)

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. (FIlozofická fakulta UK)

prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. (Slovenská akadémia vied Bratislava)
 

 

Kontakt

 

Mgr. Martina Halamová, Ph.D. e-mail

tel.: 387 774 847