Název oboru

Dějiny novější české literatury

Typ oboru

doktorský

Doba studia

3 roky

Forma studia

Prezenční i kombinovaná

Titul

Ph.D.

Charakteristika oboru

Doktorský studijní obor Dějiny novější české literatury je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oboru novější české literatury, tedy české literatury 19. a 20. století, a to i ve vztahu k jiným kulturním kontextům v Evropě či ve světě. Studium v doktorském oboru probíhá pod vedením školitele podle individuálního studijního plánu studenta, a to ve formě prezenční nebo kombinované. V rámci studia je kladen důraz na problematiku literárněhistorické metodologie a na rozvíjení literárněvědného myšlení, které studentům napomáhá při realizaci disertačních projektů. Obhájené disertační práce představují samostatné vědecké monografie, které jsou relevantním příspěvkem k aktuálním otázkám oboru.

 

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního oboru je připraven pro samostatnou vědeckou činnost. Kvalifikovaně se orientuje v současném literárněvědném i literárněhistorickém myšlení a je schopen interpretačního nadhledu jednotlivých teorií a přístupů. Absolvent dokáže tyto přístupy tvůrčím způsobem rozvíjet či inovovat a přispívat tak k aktuálním tématům či otázkám oboru.

 

Absolvent je plně kvalifikován k samostatné i týmové vědecké práci na vysokoškolských a vědeckých pracovištích. Jeho kvalifikace mu umožňuje uplatnit se také na specializovaných pozicích ve vydavatelstvích, médiích či kulturních institucích.

 

Garantující pracoviště

Ústav bohemistiky FF JU

Studijní plán

Ke stažení ZDE

Přijímací řízení

Informace ZDE