Na Ústavu bohemistiky jsou aktuálně akreditovaná dvě doktorská studia: nově akreditovaný obor Teorie a dějiny novější české literatury a dobíhající program Dějiny novější české literatury (informace zde)

 

Teorie a dějiny novější české literatury (doktorský studijní program akreditovaný od ak. roku 2019/2020)

Theory and History of Modern Czech Literature (doktorský studijní program akreditovaný od ak. roku 2019/2020)

 

Vědeckou hodnost Ph.D. je možno získat v rámci čtyřletého doktorského studijního programu vyučovanému v českém jazyce (Teorie a dějiny novější české literatury) nebo v anglickém jazyce (Theory and History of Modern Czech Literature). Studium v doktorském studijním programu probíhá pod vedením školitele podle individuálního studijního plánu specifikujícího rozložení předepsaných studijních povinností, a to ve formě studia prezenční nebo kombinované.

 

Program je uskutečňován na základě dohody o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorského studijního programu mezi Jihočeskou univerzitou (FF JU) a Akademií věd ČR, v.v.i. (ÚČL AV ČR).

 

Cílem studijního programu je příprava mladých badatelů v oboru teorie a dějin novější české literatury, tedy české literatury 19. a 20. století, se zřetelnou vazbou k nadnárodnímu kontextu. Proto jsou součástí konceptu daného studijního programu výrazné prvky komparativní soustředěné k literatuře anglosaské, německé a románské. V rámci studia je kladen důraz na problematiku literárněhistorické metodologie a na rozvíjení literárněvědného myšlení, které studentům napomáhá při realizaci disertačních projektů. Obhájené disertační práce představují samostatné vědecké monografie. Absolvent je plně kvalifikován k samostatné i týmové vědecké práci na vysokoškolských a vědeckých pracovištích.

 

Požadavky k přijímacímu řízení:

 • ukončené magisterské studium Česká literatura nebo příbuzného oboru
 • vyhraněný badatelský zájem o obor Česká literatura a její vztah k euro-americkým literaturám (uchazeč předloží teze svého zamýšleného doktorského projektu a soupis prostudované odborné literatury k širšímu zaměření své práce)
 • uchazeč předloží soupis svých publikovaných studií
 • uchazeč prokáže aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka

Podmínky pro přijetí ke studiu v AR 2019/2020

Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - pro studenty přijímané od AR 2019/2020

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 

V návaznosti na vědecké projekty pracoviště Ústav bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vypisuje pro uchazeče doktorského studijního programu Teorie a dějiny novější české literatury tyto tematické okruhy disertačních projektů:

• Česká neoficiální próza 60. let 20. století

• Experimentální román 40. let 20. století

• Teorie řečových aktů a interpretace literárního textu

• Problematika intencionality literárního textu

• Povaha a funkce metafor v prozaickém díle

• Reflexe německého expresionismu v tvorbě Ludvíka Kundery

• Básnická, prozaická a překladatelská tvorba Zdeňka Lorence v kontextu českého surrealismu 40. let 20. století

• Recepce a podoby socialistického realismu v české žurnalistice, literární kritice a umělecké tvorbě 30. let 20. století

• Rysy socialistického realismu v české poezii pro děti na přelomu 40. a 50. let 20. století

• Venkov jako součinitel realistické fikce (proměny pojetí venkova v porovnání s romantikou a biedermeierem; specifika realistické techné ve vztahu k venkovu; dobová a literárně historická recepce příslušných textů)

• Paradoxy a podoby historického realismu (specifikace realistického konceptu v oblasti historických témat; kritické přehodnocení pojetí G. Lukácse ve světle moderních, především zahraničních teorií realismu; dobová a literárně historická recepce příslušných textů)

• Realismus v českých časopisech 1860-1900.

• Realismus do Čech importovaný: edice a recepce evropského realismu v letech 1850-1900.

Všechny projekty soustředěné k problematice realismu v české literatuře 19. století předpokládají i komparativní úhel pohledu (kupř. porovnání českých „venkovských kronik“ s vybranou literaturou jiného jazyka atd.).  

 

Vypsané okruhy uchazeč specifikuje v rámci přijímacího řízení ve svém disertačním projektu. Uchazeči se mohou přihlásit i s vlastním tématem disertační práce.

 

 

Oborová rada doktorského studijního programu

 

předseda:
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. (Filozofická fakulta JU)

 

členové:

doc. PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR)

prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D. (Filozofická fakulta JU)

prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. (Filozofická fakulta JU)

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)

prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. (Ústav pro českou literaturu AV ČR)

Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR)

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. (Pedagogická fakulta UK, Moravská zemská knihovna)

prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)

prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)

prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc. (Filozofická fakulta JU)

prof. PhDr. Jiří Stromšík, CSc. (Filozofická fakulta UK)

prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A. (Filozofická fakulta UK)

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)

prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. (Ústav slovenskej literatúry SAV)
 

Kontakt

 

Mgr. Martina Halamová, Ph.D. e-mail

tel.: 387 774 847

 

 

 

Dějiny novější české literatury

 

Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Řád doktorského studia na Filozofické faklutě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - pro studenty přijímané od AR 2019/2020

 

Vědeckou hodnost Ph.D. je možno získat v rámci pevně organizovaného, interního nebo distančního, doktorského studijního programu.

Cílem studijního programu je příprava mladých badatelů v oboru novější české literatury, tedy české literatury 19. a 20. století, a to i ve vztahu k jiným kulturním kontextům v Evropě či ve světě. V rámci studia je kladen důraz na problematiku literárněhistorické metodologie a na rozvíjení literárněvědného myšlení, které studentům napomáhá při realizaci disertačních projektů. Obhájené disertační práce představují samostatné vědecké monografie. Absolvent je plně kvalifikován k samostatné i týmové vědecké práci na vysokoškolských a vědeckých pracovištích.

 

Požadavky k přijímacím zkouškám do doktorského studia Dějin novější české literatury:

 • ukončené magisterské studium bohemistiky nebo příbuzného oboru
 • vyhraněný badatelský zájem o dějiny české literatury v evropském kontextu (uchazeč předloží teze svého zamýšleného doktorského projektu a soupis prostudované odborné literatury k širšímu zaměření své práce)
 • uchazeč předloží soupis svých publikovaných studií
 • uchazeč prokáže aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka
   

Podmínky pro přijetí ke studiu v AR 2018/2019

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 

V návaznosti na vědecké projekty pracoviště Ústav bohemistiky vypisuje pro uchazeče doktorského studijního programu Dějiny novější české literatury tyto tematické okruhy disertačních projektů:
 
• Česká neoficiální próza 60. let 20. století
• Experimentální román 40. let 20. století
• Teorie řečových aktů a interpretace literárního textu
• Problematika intencionality literárního textu
• Logické aspekty literárního prostoru v próze
• Povaha a funkce metafor v prozaickém díle
• Reflexe německého expresionismu v tvorbě Ludvíka Kundery
• Básnická, prozaická a překladatelská tvorba Zdeňka Lorence v kontextu
českého surrealismu 40. let 20. století
• Recepce a podoby socialistického realismu v české žurnalistice, literární
kritice a umělecké tvorbě 30. let 20. století
• Rysy socialistického realismu v české poezii pro děti na přelomu 40. a 50.
let 20. století
• Venkov jako součinitel realistické fikce (proměny pojetí venkova v porovnání
s romantikou a biedermeierem; specifika realistické techné ve vztahu k venkovu;
dobová a literárně historická recepce příslušných textů)
• Paradoxy a podoby historického realismu (specifikace realistického konceptu
v oblasti historických témat; kritické přehodnocení pojetí G. Lukácse ve světle
moderních, především zahraničních teorií realismu; dobová a literárně historická
recepce příslušných textů)
• Realistické prvky českých literárních humoresek 19. století.
• Realismus v českých časopisech 1860-1900.
• Realismus do Čech importovaný: edice a recepce evropského realismu v letech
1850-1900.
 
Všechny projekty soustředěné k problematice realismu v české literatuře 19. století předpokládají i komparativní úhel pohledu (kupř. porovnání českých „venkovských kronik“ s vybranou literaturou jiného jazyka atd.).
 
Vypsané okruhy uchazeč specifikuje v rámci přijímacího řízení ve svém disertačním
projektu. Uchazeči se mohou přihlásit i s vlastním tématem disertační práce.

 

Doktorský studijní program zahrnuje tyto dílčí zkoušky:

 • zkouška z filozofie
 • zkouška z literární teorie a teorie interpretace
 • zkouška z literární historie
 • zkouška z metodologie literární historie
 • zkouška ze světového jazyka I
 • zkouška ze světového jazyka II
 • státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce
   

Studijní plán ke stažení zde (pdf)

 

Oborová rada doktorského studia:

 

předseda:
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. (Filozofická fakulta JU)

 

členové:
prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D. (Filozofická fakulta JU)

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. (Filozofická fakulta UK)

doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc. (Masarykův ústav - Archiv Akademie věd ČR)

Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (Akademi věd České republiky)

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. (Akademie věd České republiky)

prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. (Akademie věd České republiky)

prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc. (Filozofická fakulta JU)

prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A. (Filozofická fakulta UK)

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. (FIlozofická fakulta UK)

prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. (Slovenská akadémia vied Bratislava)
 

 

Kontakt

 

Mgr. Martina Halamová, Ph.D. e-mail

tel.: 387 774 847