Název oboru

Dějiny a filozofie umění (jednooborové)

Typ oboru

Magisterský

Doba studia

2 roky

Forma studia

Prezenční

Titul

Mgr.

Charakteristika oboru

Magisterský studijní obor Dějiny a filozofie umění je orientován na studium umění a kultury s důrazem na výtvarné umění, jeho dějiny, teorii a filozofii. Tento obor je rozdělen na dva moduly, z nichž jeden je zaměřen na dějiny výtvarného umění, druhý na filozofii umění, estetiku a obecnou teorii umění. Oba dva moduly mají společný základ, kde se studenti seznámí se základními kategoriemi teorie umění, východisky filozofie umění a vývojem výtvarného umění a fotografie ve 20. století.

umělecko-historickém modulu získá student ve specializovaných přednáškách hlubší vhled do pozadí vzniku uměleckých děl a architektury od středověku do 20. století a osvojí si aplikaci současných metodologických přístupů při jejich analýze a interpretaci. Absolvent bude prohlubovat své znalosti historiografie a současné metodologie dějin umění.

 V esteticko-filozofickém modulu se studenti budou specializovat na filozofii umění, resp. na formování moderního systému umění v kontextu filozofického myšlení novověku. Současně budou prohlubovány jejich znalosti teorie jednotlivých uměleckých druhů, které si osvojili v rámci bakalářského studia. Pozornost bude věnována i hraničním oblastem filozofie umění, jako je teorie populárního umění a environmentální estetika.

Profil absolventa

Absolvent oboru Dějiny a filozofie umění bude schopen prakticky uplatnit nabyté znalosti a dovednosti v kulturních institucích (muzea, galerie, památková péče, nakladatelství, kulturní agentury atp.), ve sdělovacích prostředcích či médiích, popř. ve státní správě a samosprávě.

Definováno podle Katalogu prací se jedná např. o kurátora sbírkových a mobiliárních fondů, kurátora tematických výstav či lektora, památkáře, správce památkových objektů či dokumentátora, organizačního pracovníka, pracovníka vztahů k veřejnosti, redaktora-novináře či tajemníka uměleckého provozu.

Absolventi magisterského studijního programu Dějiny a filozofie umění budou vedle nezbytné a základní praktické aplikace teoretických poznatků připraveni i k dalšímu vzdělávání v doktorských programech v rámci humanitních disciplín, zejména v oborech estetika, filozofie, dějiny umění, popř. jiná kulturální studia.

Možné kombinace s jinými dvouobory

-

Garantující pracoviště

Ústav věd o umění a kultuře FF JU

Studijní plán

Ke stažení ZDE

Přijímací řízení

Informace ZDE