Dotaz 1: Gymnázium jsem ukončila již loni. Znamená to tedy, že kopie vysvědčení, jež budu předkládat k doložení přijetí podle části II rozhodnutí děkana FF JU, budou má vysvědčení, nikoli z 1. - 3. ročníku, ale ta z 2. - 4. ročníku? Dále jsem se dočetla, že je nutné mít na každé kopii vysvědčení razítko školy ze dne pořízení kopie. Platí to i pro úředně ověřenou kopii nebo jen pro výpisy z třídního katalogu?

Odpověď: Splňuje-li uchazeč/ka podmínky pro přijetí na základě části II Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních oborů na FF JU, dokládá vysvědčení VŽDY za 1. - 3. ročník čtyřleté SŠ, tj. tří ročníků předcházejících tomu maturitnímu, bez ohledu na to, v jakém roce maturoval/a.

Pokud prospěch doloží úředně ověřenými kopiemi vysvědčení (matrika, notář, CZECH POINT), není třeba kontaktovat střední školu a žádat ji o další potvrzení.

 

Dotaz 2: Dobrý den, píši Vám s dotazem na přihlášku na obor Španělský jazyk a literatura. Je povinností poslat písemnou přihlášku nebo stačí elektronická? Také by mě zajímalo, kdy se posuzuje přijímání bez přijímacího řízení a do kdy se tedy musí poslat vysvědčení?

Odpověď:  Na FF JU se pro přijímací řízení do AR 2017/18 podávají pouze elektronické přihlášky, viz rozhodnutí děkana, část I bod 5:

Po mezním termínu pro podání e-přihlášek (tj. po 15. březnu 2017) budou tyto předány na jednotlivé ústavy přijímacím komisím, aby zpracovaly ty, které splňují podmínky pro přijetí na základě prospěchu ze střední školy, tj. podle části II výše zmiňovaného rozhodnutí.
Je tedy vhodné všechny dokumenty dokládající tuto skutečnost na fakultu dodat do 15. března 2017, nejpozději však do 22. března 2017 /viz Rozhodnutí část II, odst. 3, písm. a)/.
V případě, že již máte i maturitní vysvědčení, odešlete i jeho úřední ověřenou kopii. V případě, že maturujete v květnu či červnu 2017, doručte tuto úředně ověřenou kopii MV do 16. června 2017.

 

Dotaz 3: Dobrý den, mám dotaz ohledně přijímacího řízení ke studiu v bakalářských oborech (konkrétně bohemistika + francouzský jazyk) pro akademický rok 2017/2018. Jak se bude postupovat s přijímací zkouškou, jestliže splňuji první kritérium (a sice průměr známek z 2. pololetí za 3 roky mám do 1,9), ale další kritérium jen z půlky (splňuji průměr do 1,5 jen u francouzského jazyka, ale nikoliv u českého jazyka.) Budu v tomto případě absolvovat pohovor z obou předmětů anebo jen z té češtiny? Moc děkuji za zodpovězení dotazu.

Odpověď: V souladu s bodem 3 písm. f) části II rozhodnutí o podmínkách přijímacího řízení na bakalářské studium platí, že v případě kombinací dvouoborových bakalářských studijních oborů (Váš případ, tj. BOH - FJL) musí být splněny podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky současně pro oba obory; v případě, že jsou splněny pouze pro jeden obor, na druhém oboru musí být vykonána ústní přijímací zkouška. Vy tedy budete mít na základě prospěchu ze střední školy splněno přijímací řízení za francouzský jazyka a literatura, za část bohemistika budete muset konat ústní přijímací pohovor.

 

Dotaz 4: Mám dotaz ohledně přijetí bez přijímacích zkoušek. Kdy mám dodat své studijní výsledky, abych byl přijat? Jedná se o stejný termín jako předání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení?

Odpověď: Doklady o prospěchu doporučujeme dodat do 15. března 2017. tj. do mezního termínu pro podání e-přihlášek. Nejpozději to však v souladu s odst. 3 písm. a) části II Rozhodnutí děkana musíte učinit do 22. března 2017. V dubnu se bude se všemi přihláškami seznamovat přijímací komise. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodejte do 16. června 2017, v případě, že jste již maturoval v minulém roce (nebo i dříve), doporučujeme rovněž zaslání v termínu do 15. března 2017.

 

Dotaz 5: Jakou formou mám zaslat známky z předcházejících ročníků střední školy, když splňuji podmínky pro přijetí bez přijímacích zkoušek?

Odpověď: Doklady o prospěchu doporučujeme odeslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (České pošty) doporučeně na adresu Filozofická fakulta JU, Branišovská 31a, 370 05  České Budějovice. Obálku označte zřetelným nápisem "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ". Je možné i osobní doručení na podatelnu JU v přízemí budovy rektorátu a FF JU, viz adresa výše, v termínu do 22. března 2017 (viz část II, odst. 3 písm. a) Rozhodnutí děkana). V dubnu se bude se všemi přihláškami seznamovat přijímací komise.