Univerzita v Českých Budějovicích a Univerzita Pasov zahajují společný projekt v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

Cíl EÚS 2014 – 2020

Jazyk a literatura jsou hlavními nositeli a reprezentanty kolektivní paměti, a tedy základem kultury každého národa. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Univerzita Pasov se budou v rámci kooperačního výzkumného projektu zabývat společným jazykově-literárním dědictvím a harmonizací vysokoškolské nabídky v oblasti vzdělávání ve východobavorsko-jihočeském regionu. Projekt má název Aus der Tradition in die Zukunft. Das sprachlich-literarische Erbe Ostbayerns und Südböhmens als Fokus universitärer Zusammenarbeit. / Od tradice k budoucnosti. Jazykově-literární dědictví Východního Bavorska a jižních Čech jako fokus univerzitní spolupráce.

Projekt bude řešen v letech 2016 až 2019 a je dotován částkou 21, 6 mil. korun (800 000 euro).

Hlavním cílem projektu je harmonizace nabídky vzdělávání zajišťované vysokoškolskými vzdělávacími institucemi v příhraničním regionu, konkrétně Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Univerzitou Pasov, a v důsledku toho i zvyšování prostupnosti vzdělávacích systémů odbouráním jazykových a systémových bariér. Vedoucím partnerem je Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU (prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.), projektovým partnerem je Katedra německé lingvistiky (Lehrstuhl für Deutsche Sprachwissenschaft) Univerzity v Pasově (Prof. Dr. Rüdiger Harnisch). Řešitelé obou institucí se budou věnovat základnímu výzkumu, zpracování a vyhodnocení zjištěných poznatků, jejich průběžné prezentaci v rámci společných workshopů, na závěrečné konferenci a v komplexní vědecké publikaci.

Studium historických materiálů v archivech přispěje k lepšímu pochopení a zhodnocení jazykové situace v příhraničním regionu v době před koncem druhé světové války a po ní. Výzkumný tým z Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky se bude v lingvistické části zabývat výskytem a proměnou vlastních jmen osobních v tomto regionu a

v části literární autory a jejich díly, která svými tématy, motivy a obrazy představují jihočesko-východobavorský region jakožto společný životní a kulturní prostor. Výzkumný tým z pasovské univerzity se bude věnovat vývoji a významu vlastních jmen místních. Z výsledků výzkumu bude sestavena dvojjazyčná česko-německá databáze a na jejím základě pak vyvinuta mobilní aplikace, která bude k dispozici i širší veřejnosti.

Dalším z cílů projektu je implementace výsledků výzkumu do výuky a vytvoření nových výukových materiálů k jazykovému a literárnímu dědictví regionu; tím budou do projektu přímo zapojeni také studenti a studentky obou univerzit. Projekt tak společným výzkumem obou univerzit, prezentací výsledků a vypracováním materiálů pro výuku zároveň výrazně zvýší odborné, jazykové a interkulturní kompetence studentů.