Název oboru

Český jazyk

Typ oboru

doktorský

Doba studia

3 roky

Forma studia

Prezenční i kombinovaná

Titul

Ph.D.

Charakteristika oboru

Doktorský studijní obor Český jazyk je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti bohemistického výzkumu. Studium v doktorském studijním programu probíhá pod vedením školitele podle individuálního studijního plánu, a to ve formě prezenční nebo kombinované. Cílem doktorského studijního oboru Český jazyk je příprava mladých odborníků, kteří jsou schopni analyzovat jazyk z hlediska synchronního i diachronního. Studijní obor je založen na vědecko-výzkumné činnosti pracovníků Ústavu bohemistiky FF JU.

 

Profil absolventa

Absolvent je kompetentní zabývat se problematikou češtiny jako slovanského jazyka, problematikou její funkční diferencovanosti, otázkami jazykové kultury, gramatickým popisem současné češtiny a interdisciplinární stránkou výzkumu verbální komunikace. Je schopen interpretačního nadhledu jednotlivých lingvistických teorií, hledat vazby mezi nimi a kriticky k nim přistupovat. Obhájené disertační práce představují samostatné vědecké monografie.

Absolvent najde uplatnění především na vysokoškolských pracovištích a v jazykovědných výzkumných ústavech. Díky své pokročilé schopnosti vědecky analyzovat jazyk se uplatní i na pozicích jazykových specialistů (média, vydavatelství, jazykové expertízy a poradenství).   

 

Garantující pracoviště

Ústav bohemistiky FF JU

Studijní plán

Ke stažení ZDE

Přijímací řízení

Informace ZDE