Název oboru

Česko-německá areálová studia (jednoborové i dvouoborové studium)

Typ oboru

Navazující magisterský

Doba studia

2 roky

Forma studia

Prezenční

Titul

Mgr.

Charakteristika oboru

Obor je založen na areálovém přístupu, tj. na teritoriálně propojeném pojetí české a německé filologie s vědami sociálními. Jeho obsah tvoří tři bloky:

1) Česká filologie: bohemistické předměty lingvistické, literárněvědné (v předmětech povinně volitelných) a obecně kulturní

2) Německá filologie: germanistické předměty lingvistické, literárněvědné (v předmětech povinně volitelných) a obecně kulturní

3) Sociální vědy: historie, v předmětech povinně volitelných též politologie, regionalistka, státní správa v ČR, Německu a Rakousku

Centrálním blokem je německá filologie.

V části jazykovědné jsou disciplíny orientovány na vyšší roviny jazykového systému (především formou praktických cvičení) a na aktuální metodologie lingvistických analýz. Důraz je přitom kladen na český a německý odborný jazyk. V části literárněvědné (předměty povinně volitelné) jsou zdůrazňovány metodologické a interpretační aspekty literárněhistorické i literárněteoretické. Úzké sepětí germanistické a bohemistické filologie zajišťují předměty kontrastivní a komparativní. Teoretickou a metodologickou část studia doplňují semináře německého jazyka směřující ke zvýšení praktické jazykové, především překladatelské kompetence absolventů studia.

Sociální vědy zastupuje historie, v předmětech povinně volitelných pak politologie a regionalistka, která nazírá regiony v širších kulturně historických souvislostech, všímá si jejich multikulturnosti a zároveň i diachronně viděné kulturní komplexnosti. 

 

Povinně volitelné předměty jsou rozděleny do dvou modulů: jde o modul s filologickým zaměřením a o modul se zaměřením sociálněvědním. Student si v průběhu studia předmětů povinně volitelných vybírá jeden z těchto modulů, což umožňuje, aby si již v průběhu studia odborně profiloval.  

 

Studentům je nabízena rovněž povinně volitelná zahraniční mobilita v německy mluvících zemích. Jejím cílem je umožnit studentům zvýšit jazykové a komunikační dovednosti, potvrdit interkulturní kompetence, prakticky aplikovat teoretické poznatky získané během studia a prohloubit osobní přeshraniční kontakty.    

Profil absolventa

Absolvent bude na pozadí širokých znalostí politického, sociálního, národnostního, ekonomického a kulturního vývoje středoevropského areálu disponovat systémovými teoretickými a metodologickými filologickými a společenskovědnými znalostmi uplatnitelnými v česko-německém areálu.

Jeho cílovou úrovní praktických jazykových a komunikativních dovedností v německém jazyce bude úroveň C2 SERR a zároveň si zvýší i překladatelské a tlumočnické kompetence, a to i v oblasti veřejné správy.

 

Uplatnění absolventů má široký záběr. Vzhledem k tomu, že absolventi budou mít dobré znalosti o zvláštnostech a odlišnostech sociokulturního prostředí v česko-německém areálu a současně budou disponovat vysokými komunikačními kompetencemi, mohou působit na vedoucích pozicích řídících center institucí, které fungují v rámci přeshraniční spolupráce (Euroregiony, Evropský region Dunaj-Vltava, česko-německé a česko-rakouské nadace a fondy, Euroregion Labe – Elbe, Euroregion Neisse – Nisa – Nysa apod.), dále v orgánech a institucích EU, v orgánech české/německé/rakouské veřejné správy či v soukromém sektoru. Mohou také pracovat jako koordinátoři projektů přeshraniční spolupráce, ve Fondu malých projektů nebo v kterýchkoli institucích ve veřejném sektoru, kde je zapotřebí nejenom ovládat německý jazyk, ale též mít znalosti o česko-německém kulturním areálu (např. zahraniční zpravodaj českého rozhlasu v Berlíně, česká centra v Rakousku a v Německu, v českém domě v Düsseldorfu či v podobných zařízeních v ČR, SRN a Rakousku). 

Absolventi nMgr. oboru ČNAS budou rovněž připraveni k dalšímu vzdělávání v rigorózních a doktorských programech.

Možné kombinace s jinými dvouobory

Anglická a americká literatura, Bohemistika, Francouzský jazyk a literatura, Italský jazyk a literatura, Historie, Španělský jazyk a literatura

Garantující pracoviště

Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU

Studijní plán

Ke stažení ZDE

Přijímací řízení

Informace ZDE