Název oboru

Česko-německá areálová studia (jednooborové studium)

Typ oboru

Bakalářský

Doba studia

3 roky

Forma studia

Prezenční

Titul

Bc.

Charakteristika oboru

Obor nabízí studentům získání teoretických, ale především praktických filologických (jazykovědných a literárněvědných) znalostí uplatnitelných v česko-německém areálu, a to na pozadí znalosti středoevropských historicko-společenských, veřejnoprávních, politických a kulturních souvislostí. Cílovou úrovní jazykových kompetencí v německém jazyce je úroveň B2 až C1 SERR, ve druhém vybraném jazyce (angličtina, francouzština, španělština, italština) B1 SERR.

Součástí studia je dále veřejná správa na všech jejích úrovních, a to jak v ČR, tak v německy mluvících zemích. Absolventi získají také interkulturní kompetence, detailně profilované ve vztahu k německy mluvícím zemím, i základní kompetence překladatelské a tlumočnické. Důležitou součástí oboru je rovněž dvouměsíční praxe v některé z německy mluvících zemí.

Profil absolventa

Studijní obor připravuje absolventy se znalostí teoretického a aplikovaného filologického  základu v oblasti německého všeobecného a odborného jazyka na úrovni B2-C1 SERR. Absolventi budou mít přehled také o struktuře a fungování veřejné správy na všech jejích úrovních v ČR, v Německu a Rakousku a dále i o historicko-společenských, politických a kulturních souvislostech v areálu ČR a německy mluvících zemí.

Díky získaným oborovým a profesním dovednostem má uplatnění absolventů široký záběr. Mohou působit na pozicích asistentů, samostatných referentů či na nižších a středních řídících pozicích v soukromém či státním sektoru, a to jak v domácích, tak zahraničních německy mluvících institucích. Absolventi se mohou uplatnit v orgánech a institucích Evropské unie, na různých úrovních české veřejné správy – od centrálních orgánů státní správy ČR (ministerstva) až po úřady územní samosprávy (krajské úřady, městské úřady a magistráty statutárních měst a v jimi zřizovaných organizacích). Díky svým znalostem aplikované filologie (německé ekonomické, právní a správní terminologie) mohou pracovat i na všech stupních správního managementu Evropského regionu Dunaj – Vltava nebo v dalších euroregionech spojujících Českou republiku s Německem či Rakouskem.

Garantující pracoviště

Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU

Studijní plán

Ke stažení ZDE

Přijímací řízení

Informace ZDE