Název oboru

České dějiny

Typ oboru

doktorský

Doba studia

3 roky

Forma studia

Prezenční i kombinovaná

Titul

Ph.D.

Charakteristika oboru

Studijní doktorský program směřuje k vyprofilované vědecké orientaci absolventa. Je rozdělen do tří následných rovin. V metodologicko-heuristické rovině si doktorand prohloubí a rozšíří metodologické a metodické poznatky z historické vědy, historiografie a filozofie dějin, které získal v předchozím magisterském studiu. Prokáže odpovídající úroveň jazykových znalostí a bude formulovat heuristická východiska disertační práce. V kriticko-interpretační fázi získá doktorand ucelený přehled heuristiky a bude prohlubovat metodickou stránku svého výzkumu. Formou kratších vědeckých sdělení bude schopen publikovat dílčí závěry svého bádání. V závěrečné části studia se zaměří na textaci disertační práce, která bude mít charakter původní vědecké monografie.

Profil absolventa

Absolvent oboru musí prokázat úplné zvládnutí teorie historické vědy a vytvořit původní a přínosné vědecké dílo. Hlubší specializace ho předurčuje k uplatnění v institucích zaměřených na primární vědecký výzkum.   

Garantující pracoviště

Historický ústav FF JU

Studijní plán

Ke stažení ZDE

Přijímací řízení

Informace ZDE